E kanga ni mwakuri te iti n totoko ibukin te COVID-19 | How the vaccine works

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 eaki kaboaki, eaki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Nakon ana uebutiati Book My Vaccine, ke tarebonia te COVID Vaccination Healthline ni kabaea aram.

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 e aki kaboaki, e aki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Ngkana ko itinaki n te iti n totoko, ko kataniko ao ko kakerikaka kaewean te COVID-19 nakoia am utu, raoraom ao am community.

Ngkana a bane raoi itim n totoko, ko naki rangi ni mamara ngkana e reke iroum te aoraki.

Aron mwakurin te iti n totoko e reireina am tabo n buaka rabwatam bwa ena kina ao ni buakana te virus.

Kona kune ikai rongorongon ao aron mwakurin te iti n totoko.

Te iti n totoko ae te mRNA

Te iti n totoko ae te The Pfizer bon te iti n totoko ae te mRNA ao iai te genetic code (ana mwakuri te geneti code bwa e karaoa te kabwarabwara nakon te DNA) are e rangi ni kakawaki ibukin te virus n te SARS-CoV-2 (COVID-19) ae te "spike protein". Spike proteins bon bwai ake a uarereke ake otinako i itinanikun kunin te virus.

Ngkana ko a tia ni itinaki n te iti n totoko ao rabwatam e wareka te code n te iti aei ao e kariki katotogan taian spike proteins ake a reke man itim.

Ana tabo ni buaka rabwatam e namakini taian "spike protein" aikai ao e e reireinna ni kinai ao ni buakana te COVID-19. E ataia ae ena riai ni kaitara te virus ibukin katanana ao totokoan butina n rabwatam.

Te genetic code (ngaia te bwai e karaoa te kabwarabwara nakon te DNA) man te iti n totoko, e maenikun ao ngkanne ea bebete baitin kanakoana man te rabwata. 

Bwai aika a rangi ni kakawaki aika kona riai n atai ibukn te iti n totoko ae te mRNA

Te iti n totoko e aki kona n ananganiko te Covd-19

Te iti n totoko ae te mRNA akea iai tenan virus ake ana kona n karika te Covid-19 ke virus riki tabeua ake a maiu, ake a mate ke ake a matu.

Te iti n totoko eaki kumekumea am DNA

E aki kumekumea ke n irereke ma am DNA ke genes. Te iti n totoko ae te mRNA eaki rinnako inanon te nucleus ke nukan raoi te cell, are e mena iai ara DNA.

Iti n totoko aika tenan mRNA a kaman kakaraoaki ao ni kakabobongaki n tai aika a tia n nako

Iti n totoko aika tenan mRNA a tia ni kabobongaki karaoakia man aia ikarekebai botaki ni mwakuri aika a bubura n te aonnaba.

A tia tan kakae ni kamatebwaia ao ni mwakuri ma te iti n totoko ae te mRNA inanon ririki aika a mwati. Ni ikotaki ma kamatebwai ibukin iti n totoko ibukin te (buru) flu, Zika, rabies and cytomegalovirus (CMV).

Scientists (tan rabakau) a tia naba ni karaoi kakae iaon butin te coronavirus aika a tia n reke n aron te SARS ao te MERS. N te tai are e reke iai irouia tan rabakau tamnei te coronavirus are e karekea te COVID-19 a kataweia ni bita te rabakau anne nakon te COVID-19.

E ngae ngke e bou te rabakau aei, te iti n totoko aio ea tia n rinanon taian tutuo, kaetieti ao tua aika a matoatoa ake a riai ibukin kaonganana.

Ni ikotaki ma te kakatai n te aonnaba ni buoka kamatatan aron mwakurina ao tanin te iti n totoka. Te iti n totoko ae te Pfizer ea tia ni kabonganaki ao n reitinako kabonganana n te aonnaba ao n reitinako naba taratarana ibukin mwakurina ao tanna.

Last updated: