Te iti n totoko ibukin te COVID-19: Kabobongana, kariaiakana ao manona | COVID-19 vaccines: development, approval and safety

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 eaki kaboaki, eaki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Nakon ana uebutiati Book My Vaccine, ke tarebonia te COVID Vaccination Healthline ni kabaea aram.

E kanga ni karaoaki n te tai ae e tawe te iti n totoko ibukin te COVID-19 ao n ataki bwa akea te kanganga iai

Akea ae e rota aron te ikarekebai n te aonnaba irouia tenan scientists (tan rabakau) ao tautaeka ibukin kabobongan te iti n totoko n aron aei. Aio are e buoka baitin kabobongan karaoan te iti n totoko, kakatai iaona, ao kariaiakana ni kabonganaki n te aonnaba ni kabuta.

E a tia ni kawaetataki ni kabobongaki karaoan te iti n totoka ma n aki anaki uarereken kawai ibukin rinanoan karaoana ke n aki mutiakinaki manona.

Tan kakae a kabonganai aia atatai iaon taian corona virus ake tabeua ibukin baitin karaoan ao kabobongan te iti n totoko aio.

A bon rangi tawe ao ni mwaiti tan anganano ibukin kakatai ake a karaoaki ibukin te iti n totoko kioina ngke e bon rianako taekan ao te tabeaianga ibukin te Covid-19. Kakatai tabeua a karaoaki n ti te taina ma tiaki teuana i muin teuana. Are nanona bwa tan rabakau, a baiti n ataia bwa e mwakuri ke e aki te iti n totoko n te tai ae e kimototo - ma ngke arona bwa bon aron are e tataneiai iai te aba ao tao ena nakon namakaina ke tao ririki aron atakin mwakurina.

A tia naba ni kateaki tabo ni karao bwainaoraki, ibukin kabaitian karaoan te iti n totoko ao kamwaitana tiaki n aron are e kakaraoaki mai imwaina.

Tuoan mwakurina ao kariaiakan kabonganana i New Zealand

Medsafe To botaki are tabena rinanoan mwakurin ao tanin tenan bwainaoraki i Nutiran. E rinanoi taian bubuti ibukin bwainaoraki aika a bou, ni ikotaki ma iti n totoko, ni kakoua raoi bwa a rinanon kaetieti n te aonnaba ao ana kaetieti Nutiran.

Medsafe eti kona n anga ana kariaia ibukin kabonganan te iti n totoko i Aotearoa, ngkana e koaua raoi bwa ea tia n rinanon tutuo ao kaetieti aika a matoatoa n te aonnaba ibukin, tanna, mwakurina ao bonganana. Aio bon ti tabo ma kawain rinanoan bwainaoraki riki tabeua n aekan te iti n totoko ibukin te buru (flu).

Akea kauarerkean kawain karekean te kariaia.

Te iti n totoko ae te Pfizer ea tia n noraki tamaroan kabonganana irouia aomata n aonnaba aika a riaon te mirion. Ao ae e bon reitinako naba ngkai taran tanna (manona).

E kanga karaoan te kakatai ibukin te iti n totoko ae Pfizer

Kakatai ake a tia ni karaoaki a kunea bwa te iti n totoko e mwakuri ibukia roro nako, te mwane ao te aine, rikia ma anua aika a kakaokoro, reeti nako ao aomata ake iai aoraki ake a tarataruaki.

Kakae ake a tia ni karaoaki a katerea ae 95% ke 95 n te katebubua mwaitia aomata ake a tia ni itinaki n te iti n totoko, a tan man reken kainikinaean te Covid-19. Are nanona bwa ngkana a bane raoi itim n totoko e na rangi riki ni kerikaki mamaram ngkana e reke iroum te aoraki.

N kakatai ake a bane n tia ni karoaki ao e kamatebwaiaki te Pfizer iaoia 44,000 te aomata. Iteraia aomata a anganaki te iti n totoko ao iteraia a itinaki n te ran are e taoro teutana (saline) n onea muin te iti. Kain kakatai aikai a kakaokoro rikiaia ao anuaia, aia reeti, aia ririki. mwane ao aine ao mani kakaokoro aorakia ake a tararuaki.

Te iti n totoko ae Pfizer e rinanon tenua makoro ni kakatai:

  • Makoro 1 ao 2 rinanoan manona ao ana katantan (aron tanna ni kaitara te aoraki i muin te moan ao te kauoua ni iti) ike anganaki iai aomata aika aki rangi ni mwaiti te iti ae e kakaokoro korakorana.
  • Makoro 2 and 3 rinanoan tanin ao mwakurin te iti n totoko ae e riai n reke ni kaitarai kanikinaean te COVID-19, i muin anganakia aomata ake a mwaiti riki uoua te iti n totoko ake a tia ni baireki korakoraia ma marangaia are 21 te bong.

Ibukin karekean te ota ibukin abakin ana tai ni mwakuri ao tanin te iti n totoko, ana tauaki muia kain te kakatai aei ao n tararuaki inanon 2 te ririki i muin aia kauoua ni iti n te Pfizer.