Antai ae e kona ni itinaki n te iti n totoko ibukin te COVID-19? | Who can get a COVID-19 vaccine?

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 eaki kaboaki, eaki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Nakon ana uebutiati Book My Vaccine, ke tarebonia te COVID Vaccination Healthline ni kabaea aram.

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 e aki kaboaki, e aki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake. E aki tabeakinaki bwa tera am visa ke kain ia ngkoe. Tina aki kabonganai rongorongo ake ti ikoikoiti ibukin te Immigration ao akea te bwai ae kona kinaki iai.

Ngkana ko itinaki n te iti n totoko, ko kataniko ao ko kakerikaka butin te COVID-19 nakoia am utu, raoraom ao am community.

Ko na kona ni kunei ikai rongorongo ake a kaineti ma antai ae a kona n reke irouna te iti n totoko, ni ikotaki ma am ririki ni maiu, ngkana ko bikoukou ke ko kammamma, ngkana a tia n rereke kanganga aika korakora nakoim man bwainaoraki n totoko n tai aika a nako, ao ngkana iai aorakim ae e tarataruaki.

Ngkana e tuai koro 12 am ririki

N te tai aio, ao aomata ake a tuai koro aia ririki 12 a bon aki moa kona n itinaki n te iti n totoko ae te Pfizer.

Ngkana e riaon 65 am ririki

E tia n ataki ae e rangi ni korakora ana mwakuri ae e tamaraoa ao man tan ibukia aomata ake a riaon 65 aia ririki.

Ngkana ngke te aomata ae ko aki kakana irikon te man (vegetarian) ke ko rarabwarabwataki

E tamaroa naba te iti n totoko ibukia nake aki kakana irikon te man. Akea bwai aika a nako man te man n te iti n totoko aio.

Te iti aei akea naba bwainaoraki iai, bwain te rara, DNA, bwain te bunimoa, te tei are n e bikoukouaki, gluten, bwain te beeki, ake ana tuka buakakana, soy, or latex (ao matan te iti e karaoaki man te rabwa are e karaoaki ae te bromobutyl).

Kakaea bwa rana kanoan te iti n totoko ae te Pfizer (external link)

Ngkana ko bikoukou

Ngkana ko bikoukou ko kona ni itinaki n te iti n totok ibukin te COVID-19 n te tai are ko taku inanon bikoukoum.

Man ikotan rongorongo mai irouia aine ake a bikoukou ake a tia ni itinakin te iti n totoko n te aonnaba ao e teretere are akea riki te raraoma ibukin angakia bikoukou te iti n totoko ibukin te COVID-19.

Anganakin te bikoukou te iti n totoko n ana tai ni bikoukou tao ena buoka naba tetei, ngkai e kakoauaki bwa ana man ni buaka te rabwata a rinanon te buto ao te ran ni mmamma, ao are tao e kona ni karekea tanin tetei n akea te bae e karoaki nakoina.

Ngkana iai am titiraki ke tabeiangam, marorokini ma te tia mwakuri n te tabo ni kuakua.

Ngkana ko kataia ni bikoukou

Ngkana ko iangoa bikoukoum ko kona naba ni itinaki n te iti n totoko ae te Pfizer.

Te iti n totoko ae te Pfizer ena aki roti am genes ke kakarikim. Te iti n totoko ae te mRNA eaki ninia nukan te nucleus are nukan te cell, are e mena iai am DNA.

Akea iteran nako te iti n totoko ke baike a tebenako itinanikun kunin te virus (spike protein) ake a kona n roko n ana tabo ni karao bunimoa te aine (ovaries) ke ana tabo ni karoa man ni kariki te mwane (testes).

Ngkana arona bwa a tia n reke iroum kanganga man iti n totoko mai imwaina

Ngkana arona bwa a tia n reke iroum kanganga aika a korakora ke a korakora tau man bwainaoraki n totoko ke iti n totoko mai imwaina, maroroakinna ma am taokita, te tia mwakuri n te tabo ni kukua, ke am tia iti n totoko.

Ngkana e reke iroum te anaphylaxis (te kanganga ae e korakora)

Ko na aki riai ni itinaki n te iti n totoko ngkana ngkana a rereke iroum kanganga aika a korakora imuin bain aoraki n totoko ke iti n totoko:

  • Ngkana iai bwain te Pfizer are e karekea aei nakoim.
  • Ngkana e reke man moan itinakim te iti n totoko ae te Pfizer.

Tera ae n te iti n totoko ae te Pfizer — Ministry of Health (external link)

Ngkana ko aki marurung ke e korakora kabuebuem

Ngkana ko aki marurung ke e rietata riki kabuebue nakon 38°C n am bong ni iti, taona am tai ni iti n totoko ibukin te COVID-19 ni karokoa e reke riki te marurung.

Ngkana ko ana riki te bwainaoraki n totoko teuana

Ko aki kona ni itinaki n te iti n totoko ibukin te COVID-19 n ti te taina ma bwainaoraki n totoko riki tabeua. Ko na riai n karekea taina ae e tau ni kaineti ma te bwainaoraki n totoko are ko anaia.

Te bwain aoraki n totoko ibukin te buru (flu)

Karekea uoua te wiki marangan te iti n totoko ibukin te COVID-19 ma te iti n totoko ibukin te buru (flu).

Ngkana e tia n bae am tai ibukin itinakim n te iti n totoko ibukin te COVID-19, kabanei moa itim akana uoua ibukin te COVID-19- tenua te wiki marangan te moan ao te kauoua ni iti. Karekea itim ibukin totokoan te buru(flu) uoua te wiki i muin am kakauoa ni iti.

Ngkana e tuai ni bae aram ibukin itinakim te iti n totoko ibukin te COVID-19, karekea moa itim ibukin totokoan te buru (flu) Ko kona ni karekea itim n totoko ibukin te COVID-19 uoua te wiki i muin aei.

Totokoan te Te Mitira, Mumps te Rubella (MMR)

Ti kantaningia bwa kona kabanei moa itim n totoko ibukin te COVID-19 ake uoua– iti aikai tenua te wiki marangaia.

Ngkana ko itinaki moa n te iti n totoko ibukin te COVID-19, kona riai n tataninga uoua te wiki i muin am kauoua ni iti imwain are koa ana te bwainaoraki n totoko ibukin te MMR.

Ngkana ko ana moa te bwainaoraki n totoko ibukin te MMR, ko na riai n tataninga 4 te wiki imwain are ko itinaki n am moan iti ibukin totokoan te COVID-19.

Ngkana iai riki aoraki ae ko tararuaki iai.

E kuneaki ni kakatai aika a tia ni karaoaki bwa te iti n totoko e mwakuri ibukia roro nako, te mwane ao te aine, rikia ao anua aika a kakaokoro reeti nako ao aomata ake iai riki aoraki ake a tararuaki.

Ko kona ni itinaki ni moantai ngkana ea koro am ririki 16 ao ko reke ian teuana te kaetieti man akana karinanaki inano.

  • Iai aorakim ae e tararuaki are e anganiko te kona ni karekea itim ibukin te buru (flu) are e kaboaki man te tautaeka, ni ikotaki ma bikoukou.
  • Ko tia n aoraki n aorakin te iango (ni ikotaki ma schizophrenia, major depressive disorder, bipolar disorder or schizoaffective disorder, ao ikawai ake a bwai n aorakiaki n te o n aoraki ibukin aorakin te iango ao babaekinan karaoan te bwai teuana n tai nako (addiction).
  • E aki nakoraoi tarauan ke e rangi ni korakora rietatan raram (hypertension). E nanonaki ikai bwa te rietata n rara are ko kabongana iai uoua te bwainaoraki ke e mwaiti riki ibukin kanakoraona.
  • Ko rangi ni bubura (defined as a BMI ≥40).

I bukin riki taeka ni ibuobuoki ibukin karekean itim ngkana iai riki aorakim aika a tararuaki, ao a bwai n aoraki riki tabeua, tikan (scan) ke ko bwainaoraki ngkai, nakon ana uebutiati te Ministry of Health.

Taeka ni ibuobuoki ibukin bwainaoraki n totoko ibukia kurubun aoraki aika a kakaokoro — Ministry of Health (external link)

Last updated: