Te iti n totoko ao am mwakuri | Vaccination and your job

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 eaki kaboaki, eaki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Nakon ana uebutiati Book My Vaccine, ke tarebonia te COVID Vaccination Healthline ni kabaea aram.

Angin mwakuri i Nutiran n te tai aei a kona ni karaoaki irouia aomata ake a tuai ni itinaki n te iti n totoko.

Kakaea bwa tera ae ena riki ngkana te mwakuri ae ko karaoia e nanga karaoaki iroun te tia mwakuri are ea tia ni itinaki n te iti n totoko ibukin COVID-19.

Am tia kammwakuri e riai ni kawakina aki atakim ke kinakim n tai nako

Am tia kammwakuri e aki kona n tibwa rongorongon itinakim n te iti n totoko ma tabeman riki, ma ti ngkana koa tia n anga am kariaia bwa ena tibwaia, ke ngkana e riai tibwakina ian te Privacy Act.

Ko aki kabaeaki bwa kona tuanga am tia kammwakuri ngkana koa tia n itinaki n te iti n totoko. Ngkana ko aki kan itinaki n te iti n totoko, ko aki kabaeki bwa kona tuangia bukina.

Ngkana am mwakuri ae ko karaoai ena riai n ti karaoaki iroun te tia mwakuri are ea tia ni itinaki n te iti n totoko ma ko rineia bwa kona aki kaotia bwa koa tia ni itinaki ke ko tuai, e kona am tia kammwakuri n kariniko n te rinan n aki itinaki, ma ana riai n tuangko ngkana a karaoa aio.

Ngkana am mwakuri ae ko karaoai e riai ni karaoaki iroun are ea tia ni itinaki n te iti n totoko

Ngkana e taku am tia kammwakuri bwa te mwakuri ae ko karaoia e na riai ni karaoaki ti iroun te tia mwakuri are ea tia ni itinaki n te iti n totoko, ni kaineti ma tuan te mauri ao tania te koraki, ao ena riai moa ni karaoa te kakae n tutuo iaon aron ao kawain kai reken ao ewen te COVID-19. Te kakae aio ena riai ni ikarekebai ni mwakuriaki ma tan mwakuri, kain te union ao tan tei riki tabeman.

Te kakaea aio ena riai n boboto:

  • bwa ena kanga n reke ao n ewe te Covid-19 nakoia tan mwakuri n aia tai ni mwakuri
  • te bwai ae e kona n reke ngkana ewekaki te tia mwakuri n te aoraki n aron aei: butin te aoraki ni kawa ke aono.

Rongorongo riki tabeua ibukin kairan am kakae akana a mena n WorkSafe.

Kakaean ao kakoauan are te mwakuri teuana e riai ni karaoaki iroun te aomata are ea tia ni itinaki n te iti n totoko (external link)

Tuan te kamwakuri ake a riai ni iraki a bon tiku naba n aroia. Ni ikotaki ma:

  • Te boraraoi ibukin karaoani bitaki nakon taian mwakuri ao kaetieti ibukin te kamwakuri.
  • Karaoa te reitaki ao te kaetieti ae e Tamaroa.
  • Aki katinanikuia tan mwakuri ni kaineti ma teia ibukin te iti n totoko.
  • Aki karaoan mwakuri ake a biri ritinanikun te tua ike ana tekebuaka iai tan mwakuri ni kaineti ma teia ibukin te iti n totoko.

Te mwakuri n tabo ike e rangi ni kakai ewe iai te aoraki ke n tabo ni kaonoti ake a tararuaki ke Quarantine (MIQ)

E ngae ngke a anganaki te inaomata n rineia bwa ana itinaki n te iti n totoko ibukin te COVID-19 tan mwakuri ni kabane, ao tan mwakuri n tabo ni kaonoti ake a tararuaki ke MIQ ke n tian te aba ike a kakai ewe iai manin te aoraki, ana riai ni karaoaki irouia aomata ake a tia ni itinaki n te iti n totoko ibukin te Covid-19. Ni ikotaki ma ana tia mwakuri te tautaeka ake a mwakuri n marae ni wanikiba, matabaiawa ni kaibuke, ao iaon wanikiba.

Iai tabeaua aika a tibanako mai ian te baire aei. N aron aei, e kona n ae e kariaiakaki te aomata ae e tuai ni itinaki n te iti n totoko n rin ke ni karaoa te mwakuri ngkana e riai ibukin kawakinan maiun te aomata, te kukua ao te katatan n taini kanganga, ke ngkana e anganaki te kariaia ao ni kainnanoaki ian te tua.

Riain itinakia tan mwakuri n tian te aba ike e kakai ewe iai te aoraki

Aron mwakurian te aki rau n nano

Ngkana ko aki kukurei ma am tia kammwakuri ibukin te mwakuri teuana are ena riai n ti karaoaki iroun te te tia mwakuri are ea tia ni itinaki n te iti n totoko ko kona n nakon te Early Resolution Service. A tauraoi ao aki kaboaki buoka aikai ibukin mwakurin ao rinanon tain kanganga

Early Resolution Service (external link)

Rongorongo riki tabeua

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 ao kammwakuri — Employment NZ (external link)