Kabaean am tai ni itinaki n te iti n totoko ibukin te COVID-19 | Booking your COVID-19 vaccination

Ngkana ea roko am tai, ko kona ni kabaea am tai ni iti iaonrain (online) ke n te tareboon.

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 eaki kaboaki, eaki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Nakon ana uebutiati Book My Vaccine, ke tarebonia te COVID Vaccination Healthline ni kabaea aram.

Ko na kanga ni kabaea aram iaonrain

Kabaea aram iaon Book My Vaccine (external link) ae ngaia te kabanea n tawe ibukin kabaean aram ibukin te iti n totoko.

Ngkana e tuai ni roko am tai ni kabae ara, ko kona n retitita (register) n te aro are ti kona ni kaongoko ngkana e boo am tai ni kabae ara.

E na nakon 5 te miniti te tai ni kabae ara iaonrain.

Ngkana iai am kanganga ibukin kabaean aram ke ko kainnanoa bitakin rongorongom, ko kona ni imeeri nakon te tiim n Book My Vaccine.

Imeeri: booking@vaccine.covid19.health.nz

Book My Vaccine (external link)

Ko na kanga ni kabaea aram iaon te tarebon

Ko kona ni kabaea aram iaon te tarebon n tarebonia te COVID Vaccination Healthline iaon 0800 28 29 26.

A bane n aki kaboaki taian tarebon, ao e tauraoi te tiim man te aoa 8am (ingabong) nakon te aoa 8pm (tairiki), 7 te bong n te wiki. Ko kona n tuatua ibukin te tia kabwara taeka ngkana ko kainnanoia.

Tera ae kona kantaningaia ngkana ko tarebon

Tao kona bae n tataninga teutana imwain are e kaekaki am tareboon, ibukin taben taian rain — taiaoka am taotaona n nano. Ngkana e kaekaki am tarebon, e na nakon 15 te miniti kabaean aram ao am tai.

Ngkana ko tarebon, ao e na rangi ni ibuobuoki ngkana e tauraoi am NHI (National Health Index) nambwa iroum. E na tawe riki iai butin te kabae ara. Ko kona ni kunea am NHI nambwa iaon am beba ni bwainaoraki, am beba ni kataratara (x-ray) ke mwin am tutuo, ke te reta man te onaoraki. 

Ko na kanga ni bita am tai are e a tia ni bae

Ngkana ko kainnanoa bitakin am tai ke ko kan kamauna am tai ae e a tia ni bae

Ngkana ko aoraki imwain am tai are e a tia ni bae

Ngkana ko aoraki n te bong are ko a tia ni kabaea, ko na riai ni bita am tai. Ko kona ni itinaki n te iti n totoko ngkana ko a marurung.

Ngkana a reke iroum kanikinaean te COVID-19, karaoa am tutuo ao tiku ni mwengam ni karokoa e roko muin an tutuo. Ko kona n itinaki n te iti n totoko ngkana e raoiroi muin am tutuo.

Kawai riki tabeua ibukin karekean te iti n totoko

Iai riki kawai tabeua ibukin karekean te iti n totoko ibukia aomata irarikin are kabaean aia tai. Ni ikotaki ma karekean te iti n totoko n tabo ni mwakuri ao a kona naba n reke ni bobotaki ake a karaoaki n tabanagaki iaon Nutiran.

Ibukin tabo ake a tionako man kawa, ana bane ni itinaki n te iti n totoko roro nako n te tai ae ti teuana ibukin kabebeteaia.

N aia tabo n tutuo Taokita (General Practitioner)

Angia taokita a tauraoi n anga te iti n totoko ibukin COVID-19 ao ni bon karaoa aia kabae ara iboni irouia. Nora te uebutiati ae Healthpoint ni kakaea ngkna am te taokita e tauraoi n anga te iti n totoko.

Te iti n totoko ibukin COVID-19 — Healthpoint (external link)

Ko na kanga ni bubuti karekean moantaim ni itinaki n te iti n totoko

Ko na kona ni itinaki ni moantaai ngkana kona mwangana nako tinaniku ibukin te tangira aomata ke mwanangam ae kakawaki ibukin te aba.

Karekean te moantaai ni iti n te iti n totoko ibukin te mwanaga nako tinaniku — Ministry of Health (external link)

Ngkana ngkoe te tia mwakuri n tian te aba ke tabo ni kaonoti ake a tararuaki (MIQ)

A riai ngkai ni bane ni itinaki n te iti n totoko ibukin te COVID-19 tan mwakuri n tian te aba ao tabo ni kaonoti ake a tararuaki ao quarantine (MIQ).

Tina kamatoai rongorongom ake a kawakinaki muia iroura ao am tia kammwakuri, ao tia manga reitaki nakoim ibukin kabaean am tai ni itinaki n te iti n totoko.

Ana riai naba n rin rongorongom n te reititita (register) ibukin tuoaia tan mwakuri n tian te aba (Border Workforce Testing Register — BWTR). Taiaoka butia am tia kammwakuri bwa e na tuoa aram ao rongorongom (ni ikotaki ma am bong ni bung, nambwan am tarebon ao am NHI nambwa) bwa a eti ake a rin n te BWTR.

Taetae nakon am tia kammwakuri ngkana ngkoe te tia mwakuri n tian te aba ke tabo ni kaonoti ake a tararuaki (MIQ) ae e tuai n reitaki te aba nakoim ibukin kabaean am tai ni iti.

Kaotako riki ibukin itinakia tan mwakuri n tian te aba ao n te MIQ