Karaoan am bubuti ibukin moantaaim ni itinaki n te iti n totoko ibukin te COVID-19 | Applying for an early vaccination

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 eaki kaboaki, eaki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Nakon ana uebutiati Book My Vaccine, ke tarebonia te COVID Vaccination Healthline ni kabaea aram.

Kakaea bwa tera te bae kona karaoia ngkana ko kainnoia bwa kona moantaai ni itinaki n te iti n totoko ibukin mwangam nako tinaniku ian te tangira aomata, ke ian bwai aika a kakawaki ibukin te aba.

Ko aki kona ni bubuti itinakim ni moantaai ibukin riki bwai tabeua.

Te mwananga nako tinaniku ibukin te tangira aomata

Ko kona n bubuti itinakim ni moantaai ni kaineti ma te tangira aomata ngkana ko riai ni mwananga nako tinaniku ibukin:

  • karekean te bwainaoraki are e aki kona n reke i Nutiran ibukim ke ibukin te aomata are e mena ian am tararua n aekan (natim)
  • kawara am utu ni kaan are e rangi n mamara
  • Karaoa te tararua ae e rangi ni kakawaki ke te katantan ibukin te aomata are mena ian am tararua.

Ngkana kona mwanaga nako tinaniku imwain 31 bongin Aokati, ko kona ni karaoa am bubuti iaonrain ibukin itinakin ni moantaai n te iti n totokoa iaon ana uebutiati te Ministry of Health.

Te mwananga are e rangi ni kakawaki ibukin te aba

Tao Ko bon kona ni itinaki ni moantaai ngkana ko kainnanoia bwa kona mwanganga nako tinaniku ibukin:

  • kamanoan ao katanan Nutiran ibukin inaomatana n tautaekanna i bon irouna
  • ngkana ngkoe temanna ana tia mwakuri te tautaeka ake a katabeaki ibukin tararuakia botonaomata n aron buoka nakon aba ianena, kaeka kanganga aika a riki n te aonnaba, ke boutokan kamarurungaia aban te Betebeke ao aba ake irarikia man butin te Covid-19 n te aonnaba
  • kaean botaki ake a karaoaki ake a bubura n aonnaba ike ko bon riai iai ni mwangana bwa ana tia tei Nutiran
  • iai rekerekem ma boboraoi ibukin iokinibwai ake a kakawaki ibukin te aba.

A riai tabo ao botaki ake a irekereke ma aika ni karina te bubuti ibukim.

Bubuti ibukin te itinaki ni moantaai (external link)