I muin itinakim n te iti n totoko | After your immunisation

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 eaki kaboaki, eaki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Nakon ana uebutiati Book My Vaccine, ke tarebonia te COVID Vaccination Healthline ni kabaea aram.

Kanga tera ae ko na namakinna?  Tera ae e kona ni ibuobuoki N ningai ae ena moan n reke aei
Marakin te tabo are e itinaki, te maraki n atu ao namakinan te kua ao bon te kua ae korakora ao man reitinako.

Aikai bwai ake a ribotinaki bwa a reke imwuin te iti aei.
Katoka te kunikai ae e maitoro ke e mwaimwai, ke te ice ae nangoaki iaon te tabo are e itinaki ma tai kamanna.

Tai bubua te tabo are e itinaki ke n ringnga ni kabutia.
Inanon 6 nakon 24 te aoa
E kona ni maraki te mwatireti, namakinan te ang n aoraki, te mariri, te kabuebue ae e korakora, marakin te toma n rii ao e kona naba n reke te kani mumuta. Motirawa ao kamaita te moi.

A kona ni kabonganaki te Paracetamol ke ibuprofen, ma ana iraki aia kaetieti tan karao bwainaoraki.

Kakaea buokam mai irouia tan kukua ngkana a rikirake korakoran kanikina aikai.
Inanon 6 nakon 48 te aoa

N aron bwainaoraki nako, e kona naba ni iai bwai aika a kona n riki aika aki kantaningaki nakoia tabeman i muin itinakia n te iti n totoko. Aio bon ana mwakuri te rabwata ni kaotia bwa e mwakuri te iti n totoko.

Tabeua bwai aika a kona n riki a bebete, ao aki teimaan ao ana aki tuka manga itinakim kaua ke n tukiko man bwai ake ko tataeneiai ni karaoi

Muin te iti n totoko kanga a kona riki n rereke i muin am kauoua ni iti.

A kona naba n reke n korakora muin te iti (allergic) ma e rangi n karako rekeia. Tan iti i Nutiran a ti n reireinaki aron tararuan baikai. Tabeua bwai ake a reke i muin te iti a kon n rota am kabuti kaa ke kabonganan mitin ni mwakuri. Ngkana arona bwa e reke aio, taiaoka maroro ma am tia kammwakuri.

Ngkana arona bwa ko namakini kanikina ake kanga ai aron te COVID-19, n aron te bekobeko ae e bou man aki totoki, te kabueubue ae korakora, ke bitakin namakinan am noo kangkang ke aroboi, tiku ni mwengam ao karaoa am tutuo ibukin te COVID-19.

Ngkana iai te bwai ae riki ae eaki kantaningaki nakoim man am iti n totoko ibukin te COVID-19, ena riai am tia iti n ribotinna nakon te Centre for Adverse Reaction Monitory (CARM).

Ko kona n ribotini bwai aika aki kantaningaki n reke iaon ana uebutiati (website) te CARM: otago.ac.nz/carm (external link).

Ngkana ko aki koaua raoi ni kanikina ke a rikirake ni korakora taetae ma am taokita (GP) ke tarebonia Healthline on 0800 358 5453.

Ngkana iai tabeiangam ibukin manom ke tanim taebonia l 111 ao kaongoia raoi are koa tia n itinaki n te iti n totoko ibukin te COVID-19 bwa aonga n tuoko raoi ao ni karekea aia reke ae eti ibukim.

Iti n totoko a buoka katanaia aomata ni kabane man aoraki aika a ewewe n aron te mitira ao te buru (flu)

Taetae ma am tia tararuai ibukin maurim n ongora raoi ngkana a bane ni koro itim ao a bane naba itia n totoko am utu. Nakon health.govt.nz/immunisation (external link) ibukin riki rongorongo.

Ko riai n taninga uoua te wiki i muin am kauoua n iti n totoko ibukin te COVID-19 i mwain are ko itinaki riki n iti n totoko tabeua.

Last updated: