Te maeka inanon te karinan 4 | Living at Level 4

Ngkana ko ngako ke bekebeko (cold), ko flu, ke iai kanikinaean te COVID-19 iroum, taiaoka tiku ni mwengam ao tarebonia te Healthline ae akea boona iaon 0800 358 5453 ke am taokita n ongora ibukin tuoakim. Uringnga, are akea boon te tutuo.

Ngkana ko kainnanoa buokam ae tawe, tarebonia 111 n tai naba anne.

Ni Karinan ni Katauraoi 4 (Alert Level 4) ko riai:

 • n tiku ni mwengam ti kitanna ngkana iai mwanangam ae e riai
 • kaonota am buroburo. E kakawaki bwa kona kamanoia kain am buroburo ni kabane
 • kamwarangako 2 te mita mai irouia aomata man am buroburo ake tabeua ngkana ko kitana am auti ibukin mwanangam ae e riai
 • tiku ni kamarurung n am aono
 • bobwai n titoan am aono
 • mwakuri ao kamwatebwai man mwengam. Tabeman taan mwakuri a kona n reitanako kaean aia mwakuri ma e rangi n tiatianaki aei.
 • kabonganaan rabunan te ubu iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata ao ngkana ko nang tokara baom ni kiba, n te taxi ke ngkana ko ibuoka ni bao ma tabeman, n tabo ni kuakua ao n tabo ni bobwai ake a teimatoa ni uki. Ko kaumakaki bwa ko na riai ni kabongana rabunan te ubu ngkana e na kanganga te tauraroa ma are irarikim.
 • teboki ao kamwaui baim n tainako. E kakawaki bwa kona tararua ao ni kawakina maurim, ni ikotaki ma te tebo bai, te bekobeko ao te mwatie nakon manokun baim, ao ni bwaina kaitiakan taabo ake aki toki ni kabonganaki.
 • kawakini mwin mwanangam ni kabongana te NZ COVID Tracer app, te COVID boki ibukin tauan mwin mwamwanangam, ke n taua mwina iaon te beba. Aio e na rangi ni ibuobuoki ibukin baitiin te reitaki ma ngkoe ngkana ko kainanoaki.

Taona aei ibukin rongrongon te COVID-19 virus ao kanikinaeana

Taona aei ibukin rongorongon te tutuo

Taona aei ibukin rongorongon te Bluetooth tracing

Karekea itim ngkana e a tia ni bae am tai

Ko kona ni itinaki n te karinan ni katauraoi ae Alert Level 4 ngkana e a tia ni bae am tai. Ana uki taian tienta ibukin te iti. Ana mwakuri iaan kaetieti n tiatianaki iaan karinan ni katauraoi 4 (Alert Level 4 restrictions). Ti kaumakiko bwa ko riai ni itinaki n aron are e baireaki.

Kamanena rabunan te ubu

Iaan ana babaire te tautaeka ao e riai ni kabonganaki rabunan te ubu ngkana ti mena iaan karinan ni katauraoi 4:

 • iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata
 • ngkana ko nakon tabo ni kuakua
 • n tabo ni bitineti ke tieweti ake a uki, ike a nako iai katitamwati, n aron tubwamwakete, tabo n anai bwainaoraki, ao tabo ni bwa (petrol stations).

E kaumwakaki kabonganan rabunan te ubu n te tai are ko kitana iai mwengam.

Taona aio ibukin rongorongon kamanenan rabunan te ubu

Mwananga aika kariaiakaki ian Alert Level 4 ke karinan ni Katauraoi 4

Mwamwananga ake a kariaiakaki ian karinan ni Katuraoi 4 a tiatianaki ni kaineti ma bukia akana a kaotaki inano. Ngkana ko mwananga ian teuana bukin mwanangam are e kariaiakaki, ao akea riki te bae e tangiraki ibukin mwanangam. Ma kona riai n uota kakoauan bukin mwanangam.

Ngkana iai iroum kanikinaean te COVID-19, koa tia ni kaan ma te aomata are e reke irouna te COVID-19 ke ngkana e kuneaki te COVID-19 n am tutuo kona aki riai ni mwananga – e ngae ngke e kariaiakaki– ao kona riai n tiku ni kaonotiko, ao n tarebonia te Healthline ibukin buokam ao karaoan am tutuo.

Ko kainnanoa buokam?

Ngkana iai am kanganga n te mwane, am iango ke marurungin rabwatam e na kona n reke te buoka nakoim.

Taona ikai ibukin rongorongon te buoka ibukim

Taona ikai ibukin rongorongon te buoka nakoia bitineti

Last updated: