Te maeka inanon te karinan 3 | Living at Level 3

Ngkana ko ngako ke bekebeko (cold), ko flu, ke iai kanikinaean te COVID-19 iroum, taiaoka tiku ni mwengam ao tarebonia te Healthline ae akea boona iaon 0800 358 5453 ke am taokita n ongora ibukin tuoakim. Uringnga, are akea boon te tutuo.

Ngkana ko kainnanoa buokam ae tawe, tarebonia 111 n tai naba anne.

N te Karinan ni Kauring 3 ko riai:

  • Kawakina 2 te miita marangaia ma aomata i tinanikun mwengaia, ao 1 te miita n aia tabo ni mwakuri.
  • kabonganaan rabunan te ubu iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata ao ngkana ko nang tokara baom ni kiba, n te taxi ke ngkana ko ibuoka ni bao ma tabeman, n tabo ni kuakua ao n tabo ni bobwai ake a teimatoa ni uki. Ko kaumakaki bwa ko na riai ni kabongana rabunan te ubu ngkana e na kanganga te tauraroa ma are irarikim.
  • Teimatoa n teboka baim ao ni kamwaua.
  • Taua mwin taabo aika ko nako iai ao antai aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te Covid-19 tracer booklet, ke ko bon korea mwin mwanagam.

Ngkana ko aoraki, tiku ni mwengam. Tai nakon te mwakuri ke te reirei. Ko na aki reitaki ma aomata.

Ngkana ko a tia n tuangaki bwa ko na kaokoroko ao i an te tua ko riai ni karaoia n te tai ae waekoa.

Ngkana ko karaoa am tutuo ibukin te COVID-19, i an te tua ko riai n tiku ni mwengam ni kaokoroko ni karokoa e reke mwin am tutuo iroum.

Nora ikai te rongorongo i aon te virus ao ana kanikina te COVID-19

Nora ikai te rongorongo i aon te Tutuo

Nora ikai te rongorongo i aon te Bluetooth tracing

Te Bobotaki

Te botaki irouia aomata e kona ni karaoaki ma ti 10 kaina aika kariaiakaki, aio bon ti ibukin botaki n aron te mare, te mate ao te taunimate. Ma i an te tua ao e na riai n teimatoa tauan te maranga n tainako.

N te Kauring ni Karinan 3 ao i an te tua ko riai n tiku ni mwengam n am mronron (bubble) ngkana arona bwa ko aki mwakuri ke n reirei. Ko kona ni karababa aio nakon aei:

  • reitaki ma am utu ni kaan
  • karekea am tia ibuobuoki
  • buokia aomata ake a kaokoroia ibukin te aoraki.

E rang kakawaki ae ko na kawakina raoi am mronron (bubble). Kaokoroa am mronron ao ti karinia aomata ake a na kona ni buokiko ao ni kamanoko ao ni kamanoia naba ni kateimatoa te marurung.

Nangaoan te ubu ma Kamanoana

Iaan ana babaire te tautaeka ao e riai ni kabonganaki rabunan te ubu ngkana ti mena iaan karinan ni katauraoi 3:

  • iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata
  • ngkana ko nakon tabo ni kuakua
  • n tabo ni bitineti ke tieweti ake a uki, ike a nako iai katitamwati, n aron tubwamwakete, tabo n anai bwainaoraki, ao tabo ni bwa (petrol stations).

E kaumwakaki kabonganan rabunan te ubu n te tai are ko kitana iai mwengam.

Nora aio ibukin rongorongo riki i aon kamanoan ke nangoan te ubu

Te reirei n te Kauring ni Karinan 3

A uki taabo n reirei ibukia ataei n roroia nako ti nakoia natiia taan mwakuri n taabo aika kakawaki man kainanoaki. Taabo n reirei aikai a rangi ni mano ibukia ataei.

Te mwananga i marenan kawa

N te Kauring ni Karinan 3 ao te mwamwananga i marenan kawa e rang taburoroko.

E a rang tararuaki ao ni kauarerekeaki mwanangaia aomata n otinako ao n rinnako n taabo aika mena i nanon te Kauring ni Karinan 3. Aio are e na buoka katokan butinakon te virus ke te man n aoraki. Ko kona ni karekea buokan kariaiakam ni mwananga rinanon taabo ake a mena i nanon taian Kauring ni Karinan. 

Ana tabo te botanaomata

I an te tua ao ana tabo te botanaomata a riai n in. Aio n ikotaki ma taabo n tangoboki (libraries), te museum, taabo n tamnei (cinema), taabo n amwarake (food court), taabo ni kamarurung (gym), taabo n tebotebo (pool), te playground ao te mwakete.

Tiaki naba aio te tai ni karaoaki mwakuri aika boou (new activities), ke ni karekeko n te kanganga ma am mronron (bubble). Ma ko bon kona ni karaoi mwakuri ni kakakibotu n am tabo aika e na akea iai te kanganga.

Taabo ni mwakuri ao bitineti

N te Kauring ni Karinan 3, ao iai kainibaire ibukin kamanoaia taan mwakuri, kauarerekea te reitaki ni waaki ma taan bobwai (customers) ao buoka totokoan butinakon te COVID-19. E rang kaungaki riki te mwakuri man te mwenga.

N tain te kanganga ae e karina

Tabo ni mwakuri n aron mwakuri ni kuakua, taan mwakuri n tain kanganga aika a karina, Utilities n aron te iti ao te ran ao taan karaai kako ana reitinako ni mmwakuri. Taan ni mwakuri n tabo aikai ana riai n teimatoa ni iri kaetieti ibukin mauria ao katanaia man kabuanibwai. Ngkana e karina n reke te kanganga n aron (te urarake, te mwaiei, nao aika korakora ni irianaki ma te te angibuaka ae korakora, ke tabeua riki) ana riai taan mwakuri ni iri kaetieti ake a riai n karaoi n tain taian kanganga aika a karina. Te kanganga ae e karina e taoni nako bwai ake a riai ni karaoaki ni kaineti iaan karinan ni katatauraoi ibukin te COVID-19 ma e na teimatoa te tauraroa ni karaoaki.

Ko kainnanoa buokam?

Ngkana iai am kanganga n te mwane, am iango ke marurungin rabwatam e na kona n reke te buoka nakoim.

Taona ikai ibukin rongorongon te buoka ibukim

Taona ikai ibukin rongorongon te buoka nakoia bitineti

Last updated: