Te maeka inanon te karinan 2 | Living at Level 2

Ngkana ko ngako ke bekebeko (cold), ko flu, ke iai kanikinaean te COVID-19 iroum, taiaoka tiku ni mwengam ao tarebonia te Healthline ae akea boona iaon 0800 358 5453 ke am taokita n ongora ibukin tuoakim. Uringnga, are akea boon te tutuo.

Ngkana ko kainnanoa buokam ae tawe, tarebonia 111 n tai naba anne.

N te Karinan ni Kauring 2 ko riai:

 • Kateimatoa te tau raroa ae 2 te miita marangam ma aomata i tinanikun mwengam, ao 1 te miita n taabo ni mwakuri
 • kabonganaan rabunan te ubu iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata ao ngkana ko nang tokara baom ni kiba, n te taxi ke ngkana ko ibuoka ni bao ma tabeman, n tabo ni kuakua ao n tabo ni bobwai ake a teimatoa ni uki. Ko kaumakaki bwa ko na riai ni kabongana rabunan te ubu ngkana e na kanganga te tauraroa ma are irarikim.
 • Teboka ao kamwaua baim n tainako
 • Ngkana iai kanikinaean te aoraki iroum ae te kabuebue ke aorakin te mwaitoro ao ko riai n tiku ni mwengam.Tarebonia am taokita ke Healthline bwa ko na tuoaki. Tai mwananga, tai nakon te reirei ke te mwakuri
 • Taua mwin taabo ake ko nako iai ao aomata aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te boki ibukin COVID-19 tracer, ke koroi mwia ni kabane.

Nora ikai te rongorongo i aon te virus ao ana kanikina te COVID-19 (external link)

Nora ikai te rongorongo i aon te Tutuo (external link)

Nora ikai te rongorongo i aon te Bluetooth tracing (external link)

Nangaoan te ubu ma Kamanoana

Iaan ana babaire te tautaeka ao e riai ni kabonganaki rabunan te ubu ngkana ti mena iaan karinan ni katauraoi 2:

 • iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata
 • ngkana ko nakon tabo ni kuakua
 • n tabo ni bitineti ke tieweti ake a uki, ike a nako iai katitamwati, n aron tubwamwakete, tabo n anai bwainaoraki, ao tabo ni bwa (petrol stations).

E kaumwakaki kabonganan rabunan te ubu n te tai are ko kitana iai mwengam.

Nora aio ibukin rongorongo riki i aon kamanoan ke nangoan te ubu

Karoaon te bitineti inanon te mano

Taan bitineti aika iri nanon kaetieti mairoun te tabo ni mwakuri ibukin kuakua a kona n uki nakoia aia taan mwakuri ao bon nakoia naba aomata.

Ana kaetieti te tabo ni mwakuri ibukin kuakua e rekereke ma aikai:

 • e na teretere ke ni kona n noraki rongorongon te NZ COVID Tracer app QR code ao e na iai naba tabeua riki anga ae na kona n tauaki iai mwia aomata; ao
 • e na teimatoa te kakaitiaki ae korakora n aron te tebo bai ao kateimatoan kaoan mataniwin taabo, ao
 • e na iraki nanon te tau raroa ke tauan marangam ma aomata.

Mwakuri aika karaoaki n aia tabo aomata – te katoto n aron mwengaia, ao mwakuri aika a rekereke ma kanian te aomata, a kona ni bane ni karaoaki ngkana e iraki nanon ana kaetieti te tabo ni mwakuri ibukin kuakua.

Aki kona taabo ni mwakuri ni karaoi aia mwakuri ngkana e aki iraki nanon kaetieti aikai.

A kaungaki bitineti nako bwa a na riai n rabakau ni kabonganai aanga ni mwakuri tabeua ngkana e angaraoi ao a na reitaki ma aia taan mwakuri bwa a na kona n atai ke n nori kanganga ao ni kona naba n tararuai ke n totokoi rikiia.

Taian bitineti a riai naba ni kona ni kaitarai aanga ni kateimatoa te marurunga ao te mauri, ao a na kawakinia aia taan mwakuri bwa a na mano ao ni marurung ao e iraki nanon tuan te kamwakuri.

Te reirei inanon karinan 2

Te reirei ibukia ataei aika a uarereke, aia reirei ataei, ao reirei ake a rietata a na bane n uki ibukia te roro ni kabane.

Akea te kanganga bwa mano ataei inanon aia tabo n reirei.

A riai ataei ke roro n rikirake n tiku ni mwengaia ngkana:

 • aoraki
 • iai irouia ana kanikina COVID-19
 • a tiku ni kaokoroaki ibukin te aoraki
 • tataninga okin mwin aia tutuo n te COVID-19.

Te mwamwananga ao te mwainging n te Kauring Karinan 2

Ngkana ko bon aoraki, tiku ni mwengam.

Ngkana ko marurung, ko kona ni mwananga. Ma uringa karaoia n te aro ae ko na mano iai.

Te kamarurung ao taabo n takakaro n te Kauring Karinan 2

N te Kauring Karinan 2, ko kona n karaoa am takakaro ae ko taneiai iai ao am mwakuri ni kamarurung ngkana ko bon kona n karaoi n te aro are kona mano iai. Ma ngkana ko aoraki, tiku ni mwengam.

Ngkana ko karaoa am kamarurung n ana tabo te botannaomata, kataia kawakina tauan marangam ae 2 te miita mairouia aomata aika ko aki kinaia ke n taneiai ma ngaiia.

 • Ko kona n karaoi mwakuri n aekan:
 • te rianna, te bwatika ao te tiriman n taabo ake akea kaina
 • te nako n uaua n te tabo n uaua ibukia aomata, ma iai naba taian tua aika a na iraki nanoia
 • te nakon te tabo ni kamarurung, ma iai naba taian tua aika a na iraki nanoia
 • te buti n te booti ao takakaro i tari.

Taian botaki irouia aomata

Te botaki irouia aomata e na riai n aki raka ke n riaon 100 te aomata n te tabo ae katauaki n te tai teuana ma teuana.

Aio n ikotaki ma:

 • kawaran am auti irouia am iruwa
 • te botaki n te utu
 • te botaki ni mare
 • te botaki inanon te aro
 • taian kirabu n aekaia nako ao taabo n takakaro
 • botaki aika onoti n aron te bong ni bung ke aia botaki mmwaane ibon irouia.

Babaire ao kaetieti aika kakawaki ibukin te taunimate ao kaean te mate 

E aki ikotaki mwaitia koraki ke aomata ake iai tabeia ibukin te botaki ma te mwaiti are katauaki ae 100.

Kateimatoa itiakin mataniwiin am tabo, teboka baim n tainako ao kateimatoa te tau raroa ma aomata ngkana e angaraoi. Ngkana ko aki kona n taua raoram ke marangam mairouia aomata aika ko aki kinaia, iangoa kabonganan te nangoa n ubu.

Ian te tua ao e kantaningaki te aomata are tabeakina te botaki bwa e na riai n taui mwia aomata ake a roko n te aro are ngkana e na riai n karaoaki te ruamwi ao e na bebete. E aki kainanoaki aio ngkana a bon kinaia ibon irouia kain te botaki, ma bon te iango ae rang raoiroi karaoana.

Ngkan iai am tabo ni botaki ae ko tangoia, e riai n iraki nakon te babaire ke te kairiri iaon tauan mwia aomata.

Last updated: