Te maeka inanon te karinan 1 | Living at Level 1

COVID-19 bon iai naba ngkai

A kantaningaki kain Nutiran bwa a na riai:

  • Teboka ao kamwaua baimi n tainako ibukin kamatean te man aoraki aei (virus). Kabongana te tobu ao te ran n te maan ae aki kee ian 20 te tekan. Kamwaua raoi baim.
  • Nangoa ubum ngkana ko bekobeko ke ko mwatie, te katoto iaona ko bekobeko ke ko mwatie nakon mwanokan baim.
  • Ngkana iai iroum kanikinaean aorakin te mwaitoro ke te kabuebue, tiku ni mwengam, reitaki nakon am taokita ke te Healthline ao ongora taian kaetieti ibukin am tutuo. Tai mwananga ke tai nakonako, tai nakon te reirei ke te mwakuri.
  • Taua raoi mwin taabo aika ko a tia n nako iai ao antai aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te boki ibukin COVID-19 tracer, ke koroi mwia ni kabane.

Kaetieti iaon karaoan am tutuo

Kaetieti iaon tauan mwin te mwamwananga

Kaetieti ma kaongora iaon te man aoraki aei ma ana kanikina 

Nangaoan te ubu ma Kamanoana

E na riai ni kabonganaki kamanoan ke nangoan te ubu i aon ana bao ni mwamwananga te botanaomata i aon Nutiran n ana Kauring ni Karinan COVID-19 ni kabane. E rang kaungaki naba kabonganan kamanoan ke nangoan te ubu ngkana e na kanganga tauan raroam ma aomata riki n taabo ni bobwai aika bubura ke titoa.

Nora aio ibukin rongorongo riki i aon kamanoan ke nangoan te ubu

Te Bobotaki

Akea ngkai te katautau iaon te mwaiti n te bobotaki. Aio n ikotaki ma taian taunimate, taian mare, botaki n te aro ao aia botaki kain te community, taian takakaro ma kakakibotu.

Tauan raroam ke marangam

N te Kauring Karinan 1, COVID-19 e na riai ni kawakinaki. Bon te oi n iango tauan raroam ke marangam mairouia aomata aika ko aki kinaiia ngkana ko nakonako ke ko mwamwananga. Te aro aio e na bon rang buoka kauarerekean butinakon te COVID-19 ngkana e manga kaoti ibuakoia te botanaomata ke n te community.

Taabo ni mwakuri ma bitineti

A kona n uki ke ni wakinako taabo ni mwakuri ma bitineti n aron te taneiai. Ma a riai n teretere ke ni kona n noraki rongorongon te NZ COVID Tracer app QR code ao e na iai naba tabeua riki aanga ae na kona n tauaki iai mwia aomata n aia tabo ni mwakuri.

Te mwamwananga ma baao ni mwamwananga

Te bao ni mwamwananga ibukia te botanaomata e na riai n iai te QR codes ibukin tauan mwia aomata.

Ngkana ko aoraki reitaki ma am taokita ke karekei kaetieti man te Healthline ibukin karaoan am tutuo imwain mwanangam. Tiku ni mwengam ao karaoa te tutuo ngkana ko tuangaki.

Te reirei

Taabo n reirei, aia reirei ataei aika uarereke ao kuura aika rietata a kona ni bane n uki n aron te taneiai. A mano ataei ngkana a nakon aia reirei.

Karekean rongorongo aika eti man koaua

N tabetai ao rongorongo a bon karaoaki bwa a na mwamwanaia aomata ke ni kekeweia aomata. Aio e rang kaitara ara mwakuri ni kabane ibukin buakanakin te man aoraki aio (virus).

Kaetieti iaon karekean rongorongo aika eti man koaua

Tararuan ke kawakinan te matabaiawa

Te COVID-19 e bon teimatoa n aki tauaki raoi arona i tinaniku. E bon teimatoa tararuakin ara matabaiawa ibukin kauarerekean rinnakon COVID-19 ma i tinaniku.

Aomata ake a rinnako i nanon Nutiran a na riai ni kaokoroaki n taabo ake a tia ni katauaki, ti ngkana iai te kariaiakaki bwa a na aki. Ngkana a kariaiakaki bwa a na aki kaokoroaki a bon riai naba ni kaokoroia ibon irouia. 

A teimatoa n tutuoaki ibukin COVID-19 taani mwakuri n te tabo are a kaokoroaki iai aomata ke ni kamarurungaki, ao mwakuri ake a kakai reke iai te aoraki n aron te matabaiawa.

Last updated: