Te Tutuo | Testing

Ngkana iai iroum kanikina n aorakin te mwaitoro ke te kabuebue, taiaoka tiku ni mwengam ao tarebonia te Healthline n akea boona iaon 0800 358 5453 ke am taokita n ongora aron te tutuo. Uringa, akea boon te tutuo.

E nang kakawaki bwa ti na kona n ata manin te aoraki n tabo nako i nanon te community. Ai ngaia are ti kairoroia aomata ake iai kanikinaean te aoraki ae COVID-19 irouia bwa a na riai n tuoaki, e ngae ngkana ngkoe kain Nutiran, e kariaiakaki maekam iaon Nutiran ke te iruwa ngkoe.

Tutuo ao tararua ibukin COVID-19 akea boona ao e kona ni karaoaki nakoia kain Nutiran n ikotaki ma aomata ake a toki korakoran aia visa n tiku ikai.

E na bon aki tibwaki taekan am tutuo nakon te Immigration Nutiran, e ngae ngkana e reke iroum te aoraki.

Ko aki kainanoa te National Health Index (NHI) numba ke kona kaota am ID bwa ko aonga n tuoaki. Ko riai ni kaota am tabo ni maeka ke aanga n reitaki nakoim nakoia koraki ake a karaoa am tutuo n te aro are a na kona n tuangko imwin am tutuo.

Taabo ake ko kona ni karaoa iai am tuoaki

Taabo n tutuo a bibitaki n tainako. Te tabo ae ko kona n ata mwin taabo n tutuo aika boou bon mairoun am Local District Health Boards ao Public Health Units.

Ko kona n karekei rongorongo ikai

Te North Island

Te South Island

E kanga aron te tutuo

Ngkana ko tangiria n kan tuoaki ibukin te COVID-19, e na anaki te katoto ma iroum.

E mwaiti aron anakin te katoto. Ae rang kakaraoaki riki bon karaoan te tutuo ma inanon te bwairi. Karaoan aio e kabonganaki kanga te bwaubwau ae uarereke ma kaina ae bon tau abwakina ibukin te mwakuri.

Te katoto anne e na nakon te tabo n tutuo bwa e na tuoaki iai. Te mwakuri n tutuo aio e kona ni maan teutana imwain ae roko iroum mwiina.

Ngkana ko tuoaki ao ko na tuangaki bwa ningai ke e na kanga aron reken mwin am tutuo iroum. Ngkana e reke iroum te aoraki ke aki, ko na bon tuangaki mwin am tutuo.

Ngkana ko tutuo ko riai n irai nanon kamatata ake ko anganaki bwa tera ae kona karaoia imwina.

Tera ae na riki ngkana e reke te aoraki iroum

Ngkana e reke te aoraki iroum te tia kuakua e na reitaki ni maroro ma ngkoe ao tera ae kantaningaki ibukim, n ikotaki ma:

  • manra ngkoe n tiku n kaokoroko
  • baireakin kaokoroakim ma kain am auti nikabane
  • aomata ake ko a tia n reitaki ma ngaiia imwain am tutuo

Ko na tuangaki bwa ko na nakon taabo ake e a tia ni bairei te tautaeka bwa te tabo ibukia aoraki. N te aro aio ao e kona n kabebetea te boutoka nakon te utu ao man kabebetea aron butin te aoraki. E buoka am utu ao ni kauarerekea butinakon te man Aoraki. E na buoka naba kamanoaia am utu ao te community man te COVID-19.

Ngkana e reke te COVID-19 iroun tetei ke aia karo ke taan kawakinia ao a na riai n nakon te tabo ni kamarurung ae onoti, ti na boni mwakuri n kata ara kona bwa ataei a teimatoa ni mano inanon aia tararua aia karo ke taan kawakinia.

Last updated: