Nangaoan te ubu ma Kamanoana | Face coverings and masks

Iaan ana babaire te tautaeka ao e riai ni kabonganaki rabunan te ubu ngkana ti mena iaan karinan ni katauraoi 3/4:

 • iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata
 • ngkana ko nakon tabo ni kuakua
 • n tabo ni bitineti ke tieweti ake a uki, ike a nako iai katitamwati, n aron tubwamwakete, tabo n anai bwainaoraki, ao tabo ni bwa (petrol stations).

E kaumwakaki kabonganan rabunan te ubu n te tai are ko kitana iai mwengam.

Bwainakin nangoan te ubu e ibuobuoki n totokoa butinakon te COVID-19 ao e kamanoko naba ma tabemwang.

Nangoan te ubu e buoka katokan butinakon tamrurun te baware ngkana iai ae taetae, ae ngare, e bekobeko ke e mwatie. Aio e irekereke naba ma te aomata ae iai irouna te COVID-19 ma e bon namakina te marurung ke akea irouna kanikina.

Angia aomata aki bae ni kainanoa kabonganan kamanoan te ubu ae bwain te onaoraki ma a kona ni kabonganai aekan nako nangoan ubu tabeua. Koraki ake a kainanoa nangoan ubuia ke kamanoan ubuia ae bwain te onnaoraki ibukin aia mwakuri a na bon tuangaki irouia aia tia kamwakuri.

Ngkana akea nangoan ke kamanoan ubum, ko kona ni karaoia ke ni kaboa teuana ma ko aki bae n ienikuri ni kaboa teuana.

E rang kakawaki ae mwaiti te nangoa n ubu ibukia kain am auti ni kabane ake a maeka iroum ni mwengam.

E na riai ni kabonganaki kamanoan ke nangoan te ubu i aon ana bao ni mwamwananga te botanaomata i aon Nutiran n ana Kauring ni Karinan COVID-19 ni kabane. E rang kaungaki naba kabonganan kamanoan ke nangoan te ubu ngkana e na kanganga tauan raroam ma aomata riki n taabo ni bobwai aika bubura ke titoa.

Kariaia ibukin aki kabonganan te nangoa n ubu

Ma e aki riai ni kabonganaki irouia koraki aikai:

 • Aomata aika mwauku ke iai toaran rabwataia ma aia kantaninga are e na kona ni kanganga ibukia nangoan te ubu.
 • Ataei ian te roro ae 12 te ririki
 • Iaon bwatin te reirei
 • Irouia bwatintian baao ni mwamwananga aika uarereke n aron taxis ma Uber.
 • Iaon baao ni kaneweaba aika tangoaki ke ni butaki
 • Iaon taian meeri i taari
 • Iaon wanikiba ae bon aia bwai aomata ke e aki uki nakoia botannaomata
 • Iaon wanikiba ibukin mwakuri n aron ae kabonganaki ni kabwakaan kamaeuan aroka ma ieta are e bon bwaibwai iai te aomata
 • N taai are iai te kanganga iai ke ngkana aomata a na riai ni kaotia man kabwarabwaraia ke n taetae ma aomata aika aki raoiroi aia kakauongo ke bonotaninga.

Ngkana ko taku bwa e irekereke aikai ma ngkoe, e aki kainanoaki te beba n aoraki ke beeba ni kakoaua aika kona kaota iai bukina bwa e aera ko aki nangoa ubum.

Ko aki naba kona n tukaki man kabonganan baao ni mwamwananga ibukin te botannaomata.

Ti na uringa bwa e rang kakawaki ae aomata bon iai bukin bwaai ni kabane irouia, n aron ae iai aorakia ae totokoa kabonganan te nangoa n ubu. Akea riain ae a na tareboniaki bureitiman ke kumean te tia kabuti bao ke te tia kairi ti ibukin ae iai tabemwang aki kabonganai nangoa n ubu.

Ti kakoaua bwa angia aomata ake a kona ni bwaina te nangoa n ubu a kona ni buoka totokoan butinankon te aoraki ao a kona naba ni bwaina te nangoa n ubu ngkana e riai.

Ngkana aomata a bon kan urua te kaetieti n aki bwaina te nangoa n ubu iaon baao ni mwamwananga ibukin te botannaomata n akea bukina ae riai, a kona ni kaitara te katua ae $300, ke te katuua n te bowi ae kona n roko n $1,000.

Ko na kanga ni karina te nangoa n ubu

 1. Tuoa nangoan ubum. Taraia raoi bwa e na:
  • Itiaki
  • Mwau
  • Akea uruakina.
 2. Kaitiaka baim. Imwain ae ko karina nangoan ubum, kaitiaka ao kamwaua raoi baim. Kabongana tao:
  • Te toobu ao te ran
  • Tiringan te man ibukin te bai (korakorana e na riaon 60% te arekoro).
 3. Karina nangoan ubum. Katoka te nangoa n ubu anne iaon bwairim ao wiim, ao imwina ko a karaua raoi ni kabaea ma kaona ke katekea nakon taningam. Te nangoa n ubu e na riai:
  • Toka raoi iaon bwairim, wiim ao bwangem.
  • E na tau raoi, mani mano raoi, te itera are irarikin ubum
  • N anganiko te ikeike raoi.
 4. Kaitiaka riki baim. Kabongana tao:
  • Te toobu ao te ran
  • Tiringan te man ibukin te bai (korakorana e na riaon 60% te arekoro).

Inanon kabonganan nangoan te ubu

 • Ngkana ko kabongana nangoan te ubu ko riai:
 • kataia n aki tautaua ke ni kumea tinanikun nangoan ubum
 • kataia n aki tautaua ubum
 • kataia n aki kanakoa nangoan ubum, n ikotaki ma katikana rikaki nako an bwangem
 • onea nangoan ubum ngkana e a moanna ni mwaimwai, iai uruakina ke e a bareka.

Ko na kanga ni kanakoa nangoan te ubu

 1. Kaitiaka baim. Teboka ao kamwaua raoi baim. Kabongana tao:
  • Te toobu ao te ran
  • Tiringan te man ibukin te bai (korakorana e na riaon 60% te arekoro).
 2. Kanakoa nangoan ubum. kabwara nangoan ubum ma i buki ao katikia n kararoa ma ubum. Kabonganai kaona ni kabwarai ma iai. Tai kumekumea tinanikun nangoan ubum, ao taratara raoi bwa ko na aki taua ke n ringa matam, bwairim ke wiim.
 3. Kaitiaka ke karenakoa nangoan ubum.
  • Kaitiakan nangoan te ubu ae karaoaki man te kunikai bon uatiakina n te mitin n uati ma te toobu n te kabuebue ae 60 degrees Celsius. Kamwaua raoi nangoan ubum imwain manga kabonganakina. Tai kabongana te nangoa n ubu ngkana e aki raoi mwau.
  • Karenakoa are ti te taina aron kabonganakina. Katikua n te tabo ni mwange ae iai matana, ke n te baeki ae in raoi ao karenakoa. Tai manga kabongana ke ni kaitiaka te nangoa n ubu ae na riai n ti teuana tain kabonganakina.
 4. Kaitiaka riki baim. Kabongana tao:
  • Te toobu ao te ran
  • Tiringan te man ibukin te bai (korakorana e na riaon 60% te arekoro).

Last updated: