Kanikina iaon te aoraki ae te COVID-19 | The COVID-19 virus and symptoms

Tera te COVID-19

COVID-19 bon te aoraki ae boou ae kona n rota te mama ao te ikeike.

Te Coronavirus bon ana karinan te man aoraki e nang bubura ao e kona n reke aoraki ma iai n aron aorakin te mwaitoro.

Kanikina ibukin te COVID-19

Taian kanikina a kona n irekereke ma:

 • te bekobeko ae korakora
 • te kabuebue man 38°C ni waerake
 • te bono n ike
 • te maraki n buua
 • te mwatie ao te ngako
 • buan te aroboi n tain te aoraki.

Ngkana iai iroum kanikina aikai ao tiaki nanona bwa iai te COVID-19 iroum. Kanikina aikai a kona n titebo ma aekan aoraki ake a reke man te mwaitoro ke te kabuebue.

Te bono n ike bon kanikinaean te aoraki ae te numonia ao e kainanoa bwainaorakiana n te tai ae waekoa.

Ngkana iai aorakin te mwaitoro iroum, te bekobeko n irianaki ma te kabuebue (flu) ke kanikinaean te COVID-19, tarebonia am taokita ke te Healthline i aon 0800 611 116 ao karekea te kaetieti ibukin am tutuo.

Kanikina aika aki rang rereke

Tabeman aomata a kona n iai irouia kanikina aika aki rang rereke n aekan:

 • kabuebue
 • bekanako
 • maraki n atu
 • nimarakiraki
 • tanoi ao mumuta
 • minotakin te iango ao te aki rau.

E tuai raoi ataki bwa manra kaotin kanikina imwin ae reke te aoraki iroun te aomata. N ana katautau ngkai te World Health Organization ke te Botaki ni Kuakua n te Aonnaba bwa imarenan 2 nakon10 te bong manna.

E buti te COVID-19 man tamrurun te baware

E buti te COVID-19 man tamrurun te baware ma iroun temanna nakon temanna. E kona n reke te man aoraki irouia aomata rinanon mataia, bwairia ke wiia.

Ngkana e bekobeko, ke mwatie ke taetae te aomata ae aoraki, e kona n buti tamrurun baewarena ae iai te man aoraki iai. Tamruru aikai a nang bubura ao n aki kona n tiku ni maan n te ang ae ti ikeikenna, ngaia are a waekoa ni bwaka ao n tiku iaon bwaai aika mena irarikira.

Last updated: