E kakawaki karekean rongorongo aika eti | Getting the right information matters

N tabetai rongorongo aika kanakoaki ke ni kabutaki a bon nanonaki bwa a na kewenia te koraki ke ni mwamwanaia aomata. Ngkana a tia ni kanakoaki n aron aikai, ao n tabetai e kinaki bwa rongorongo aika karioaki, a bure taekaia ke boota n iango aika kairua.

Kairuan rongorongo aikai a kona n totokoa ara reitaki ni mwakuri n tokanikai iaon te man aoraki aei. E kona n karekea te maaku ke te aki ota ke totokoaia aomata man karaoan te waki ae riai man eti.

Ti aki kona n totokoi rongorongo aika kairua, ma ti kona n ibuobuoki i marenara n atai. N angin te tai:

  • e roko mairoun te aomata ae akea arana
  • e taekinna bwa e reke mairoun ana rabwata te Tautaeka ma e aki kona ni kaotia bwa e reke raoi ma ia
  • e taekinna bwa te rongorongo ae tibwaia e tauaki nakoia te botannaomata man aki tangiria te Tautaeka bwa e na ataki
  • e kuri n tainako ni kaireruaki bwa te “rongorongo ae koaua” are e a kakamaku riki nakon are bon koauan te rongorongo.

N te tai aei;

  • taratara raoi bwa tera te rongorongo ae ko karekei man tabeakin
  • tuoa raoi bwa eti ao e koaua te rongorongo imwain tibwakina nakoia tebemwang.

Ko kona ni karekei rongorongo aika koaua ke n eti man kakabouan rongorongo mairoun te tautaeka are kakanakoa ni katoa bong, websites ke iaon taian katanoata rinanon te intanete (social media channels).

Te buoka n kamatatakin ao atakin taian rongorongo aika kairua a kona n reke ikai (external link)