Kamaiua am Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing

E a tia ni manga karababa riki ana mwakuri (updated) te NZ COVID Tracer app ni karina te Bluetooth tracing. Te Bluetooth tracing e na kona ni kaotia nakoim ngkana ko a tia ni kaan ma temanna te aomata ae iai naba ana Bluetooth ao e reke irouna te COVID-19.

Te Bluetooth tracing e aki karikaki bwa e na onea mwin bwaai n tracing aika a kabonganaki ngkai ke te NZ COVID Tracer QR codes. Ko na bon riai n teimatoa n scan QR codes n taua mwin mwamwanangam. Te Bluetooth tracing bon te bwai ae manga tibwa karinaki – e buokira n taua mwia aomata aika a tia ni mena irarikira ke ni kaan ma ngaira.

E na kanga ni mwakuri

N te tai are ko kamaeua iai te Bluetooth tracing, e a mwakuri naba ni kanakoa te ID code ae raba mani mano n taai n aki akaka. Bon titebo ma am tareboon are e anganganako naba taian high-fives nakon tareboon ake a kaan ma ngkoe. Te Bluetooth tracing e mwakuri n rawea kaanim ma taian tareboon irarikim ao maanim. Tareboon ake ko kaan ma ngaai a na riai naba n iai aia Bluetooth tracing ao ni maiu naba (turned on).

Are nanona bwa ngkana iai ae reke irouna te COVID-19, a kona ni kanakoi aia rongorongo aika raba nakon IDs ake a tia n reke 14 te bong n nako n aia tareboon. Ngkana am tareboon e kinai taian IDs aikai, ao ko a tia n rangi ni kaan ao ni maan n te aro are kanga ko na kona n ewekaki, e na roko iroum te rongorongo (alert). Te rongorongo aio e na tuangko bwa tera ae ko na karaoia ibukin kamanoam ma am utu.

Mataku n ara Bluetooth tracing video iaon te iteraniba aio n nora aron mwakurina (external link)

Ko na kanga ni kamaiua

Angia tareboon a bon update aia app n tainako. Ko bon kona naba n karaoa am update i bon iroum n am app store ke play store.

Ngkana ko tia ni karaoa te update, am app e na titirakiniko ngkana ko kan kamaiua (turn on) te Bluetooth tracing. Ngkana ko a tia ni kamaiua, e na mwakuri e ngae ngkana am app e in.

Te Bluetooth tracing e aki kabongana te data n am tareboon, ao e aki naba kabongana am batere ibukina bwa e kabongana te Bluetooth Low Energy (e aki kang batere).

A mano arom nako (Your privacy is protected)

Ngkana ko kamaiua te Bluetooth tracing, a bane ni mano arom nako – e aki kona ni kaota te tabo ae ko mena iai, aram ke rongorongo ibukim. Te Bluetooth tracing e aki naba taua mwia aomata aika ko kaitibo ma ngaiia ke taabo aika ko nako iai.

Are nanona bwa ngkana e roko iroum te rongorongo ibukina bwa ko a tia n reitaki ke ni kaan ma temanna ae reke irouna te COVID-19, akea riki bwa bon ti ngkoe ae ko ataia. Tauan mwin te mwamwananga ake a bane n reke iroum man te app a bon bane n kawakinaki raoi inanon am tareboon, ao e bon nakoim baika ko kan tibwai ma iai.