Te buoka ibukim ao am utu | Support for individuals and families

Karekei rongorongon taian buoka te mwane ao te kamwengaraoi inanon tain butinakon te COVID-19 n te aonnaba.

Ngkana ko aki oota n te taetae ni I-Matang, ko kona ni bubuti karekean te tia raitaeka ibukin buokam ngkana ko tarebooni ana botaki nako te tautaeka.

Buokam n te mwane

COVID-19 financial support tool

Ko kona ni kabongana te COVID-19 financial support tool ni kakae buokam n te mwane aika ana kona n reke nakoim. Te tool ke te bwai ni mwakuri aio e tii kabongana te taetae ni I-Matang.

Ko na kaekai taian titiraki tabeua ake a na kaeti ma te kaotaota i aon aron am kani buokaki:

am mwakuri bwa e uara, n aron te katoto buan am mwakuri ibukin te COVID-19
tein arom, n aron te katoto am bitineti e a toki mwakurina
ke am tabo ni mwakuri e a kerikaki ana kakamwakuri ao ana karekemwane.
 

Te bwai ni mwakuri aio e na tuangko aekan te buoka te mwane ao aekan ni buoka riki nakoim, ao te tabo ae ko kona ni karekei iai ke kakaean bwaninin rongorongoia.

Kabongana te COVID-19 financial support tool

Kabanemwane aika a riai

Ngkana e a tia ni bua am mwakuri ke e kerikaaki am aoa ni mwakuri ao e riai n reke nakoim te kabomwi ke te mwane ni ibuobuoki man te Work and Income.

Work and Income e kona n buokiko ni kaitarai kabanemwane aika a karina n aron aikai:

 • amwarake
 • boon am rent ke te mortgage, am boarding, auti ni katantan, te mwaing nakon te mwenga ae e boou
 • karaoan uruaki ke onobwai nakon bwain te auti aika a maeu man te iti
 • karao wii n te tai ae e karina
 • bwainaoraki n te tai ae e karina
 • kanoaakin te tangke n ran. 

Mwane ni Buoka, kainibaire ibukin karekeana ao arom ni karekei buoka aikai n ana uebutiaiti te Work and Income (external link)

Ko kona naba n tarebooniia Work and Income n 0800 559 009.

Kairakain kawaia aika iai aia kanganga ma aia mwane

Ngkana ko raraoma ibukin am kabwara tarau ibukin am tangomwane man kanganga man te COVID-19 ao ko riai n reitaki nakon am bangke ke te kambwana ni katangomwane n te tai ae e waekoa.

Taian bangke ao tabo ni katangomwane ana mwakuri ma aia katitamwa ake a rootaki n te kanganga ibukin te mwane. Taan tangomwane iai inaomataia i aan te tua ni bubuti te bitaki nakon mwaitin aia oro tarau. E rawata aanga ni ibuobuoki nakoim inanon te tai aio. 

Kataumwane ao babairean arom ni kamanena te mwane

Ana Botaki te tautaeka ni ibuobuoki ae te Sorted and MoneyTalks e kona ni buokiko ibukin am kataumwane ke babairean arom ni kamanena te mwane.

Sorted e kona n anga te ibuobuoki, kaira am iango ao ni kaoti bwai ni mwakuri ake a kona n reke man te intanete ke ko kona n imeeri office@sorted.org.nz

Wareware ibukin bwaninin rongorongo n ana uebutiati Sorted (external link)

Ko kona ni maroro ma taan rabakau n kabonganan te mwane man MoneyTalks.

Wareware ibukin bwanin rongorongona n ana uebutiati MoneyTalks (external link)

Ibuobuoki ae karina nakoia naake anganaki te kariaiakaki n tiku n te aba i aan te temporary visa

Ngkana ko anganaki te temporary visa ao ko aki kona ni kaitara boon tikum ke okim nako abam ni kaineti ma te COVID-19, e kona n reke nakoim te ibuobuoki ae te Emergency Benefit.

Te Emergency Benefit bon te mwane ae e na bwabwaka nakoim ni katoa wiki ibukin buokan maeum inanon am tai ni barongaa waekoan okim nako abam.

Antai aika a na reke nakoia?

E na kona n reke iroum te Emergency Benefit ngkana:

 • iai am "temporary New Zealand visa" ae akea ae e sponsor, n aron te visitor visa, te student visa ke te work visa
 • ko a reke n te kanganga ma te mwane ao ai akea riki angan reken buokam - te mwane ibukin boon te kantoka n te wanikiba n okira abam e aki warekaki bwa buokan am kanganga.
 • ke ko:
  • a tabe ni baronga okim nako abam n te moan angaraoi, ke
  • ko aki kona n okira abam ibukin tiatianakin te mwamwananga ibukin te COVID-19 ma ko na waekoa n oki n te tai are e a manga uki iai te kiba.
 • ko a tabe ni karekei anga ma kawai ni buoka arom, ni ikotaki ma kakaean am mwakuri, maroro ma am tia tei ibukin abam, ke aia ibuobuoki am utu, raraom ao botaki i aon Nutiran ao aba i tinaniku
 • iai am bwatibooti ae tuai bane taina
 • iai am akaunti n te bangke i Nutiran
 • iai am nambwa n te Inland Revenue (IRD).

Ko kona n uotarake am bubuti ibukin te Emergency Benefit ni karokoa 31 Aokati 2021.

Kakaea ngkana e kona n reke iroum te Emergency Benefit, ao ni kanga arom ni bubuti (external link)

Marurungin am iango

Ngkana ko namakinna bwa ko a rotaki n am kanganga nako, e kakawaki bwa ko na maroro ma taan rabakau ibukin te kuakua.

Arom ni kawakina marurungin am iango

Iai bwai aika ti bane ni kona ni karaoi ni kateimatoa marurungin ara iango ma marurungin aia iango raora aika a bati n tangiraki:

 • Teimatoa n reitaki ma raraom ao am utu — aio ae kakawaki ibukin kateimatoan marurungin ara iango ao ni buoka aron ara namakin bwa ti mano man te kanganga, ni kauarerekea te rawawata ao te nakonnano.
 • Kinai raoi am namakin aika a reke — bon te bwai ae e riiriki i nanon maeura namakinan rakan kukureira, rawawatara, te ingainga, te raraoma ao te maku. Kariaia bwanan nanom n anganna ana tai ni kinai ao ni kabwaranakoi taian namakin n rabwatan.
 • Kateimatoa am taneiai n arona are ko wawaki iai — kataia ni wakin arom ni maium aika a na teimatoakataia n aki karaka arom aika a aki kamarurung n aron kakaean raun nanom man karakan te amwamwarake, mooi, te moko ke te moko te bwaiti ae maeu man te iti.
 • Kakawaria aomata aika ko a ataia bwa a na bae ni kainnanoa te ibuobuoki — ngkana ko ikarekebai nakoia nake iai namakinan te rawawata ke te tabeaianga irouia n tibwatibwa mangaia ao e na kona ni uaana nakoim ao nakon raom are ko buokia.
 • Kauarerekea am tai n onrain — tuoi kaongora n te rerio ma te tv ao te intanete inanon taai aika ko kataui n aron tetaina ke uatai n tebongina.

Antai ae ko kona maroro mangaia

Iai rain n tareboon ni ibuobuoki aika a tauraoi ibukin karekean rongorongon taian buoka ao ibukin buokaia te koraki ibukin kamarurungan aia iango. Taian tieweti a tauraoi 24 te aoa ni katoa bong, 7 te bong n te wiki.

Karekei rain ni ibuobuoki ibukin kamarurungan te iango

Totokoan mwakuri n ioawawa n te utu ao mwakuri n tangako

E rangi n riai bwa ko na bubuti te ibuobuoki ngkana ngkoe ke temanna ae kam reke n te kanganga. Ngkana iai ae ko kanamakinna bwa e na reke te ananga ni kabuanibwai nakon maeuna mairoun temanna ke boni irouna, reitaki nakoiia bureitiman, e ngae ngke ko bon aki koaua raoi iai.

Kamatairikiko ibukin mauriia ao mwengaraoiia ataei ao ikawai. Maroro ma raraom, am utu ke kain rarikim ngkana ko kainanoa aia boutoka, ke ngkana ko noria bwa iai kainanoan te ibuobuoki. Kamanena te kawai n reitaki n te intanete ni kateimatoa te rereitaki ao ni bon ongongora aromi bwa kam uara bon imarenami.

 
Ngkana ngkoe ae ko rotaki n te kanganga n te utu, ke mwakuri n tangako, ke ngkana iai temanna ae karaoa te kakamaku, te ananga ni kabuanibwai nakon maeum, waekoa kakaea buokam n te tai naba anne. Iai inaomatam bwa ko riai ni mano man te kabuanibwai.

Karekea te rain ni ibuobuoki ibukiia utu ao mwakuri n tangako (family and sexual violence helpline)

Tabeua riki Itera ni Ibuobuoki aika a bongana

A mwaiti riki itera ni ibuobuoki ao tieweti aika ana kona ni buokiko.

Work and Income e kona ni ibuobuoki ni iteran te mwane ngkana e a uarereke am karekemwane ke ko a aki mwakuri, ni buokiko n am mwakuri, ao ni ibuobuoki ibukin am auti

Noora ana uebutiati te Work and Income (external link)

Arom n reitaki ma taani mwakuri n te Work and Income (external link)

Tareboon nakon: 0800 559 009

Immigration New Zealand e tararuai ana tua ni kaetieti ao ana oin tua te Immigration New Zealand, ao man anne e boutoka rikiraken kaubwaira ao ni kakorakora te reitaki ma aaba nako n te aonnaba. A kona ni kaekai am titiraki ni kaineti ma te visa.

Noora ana uebutiati Immigration NZ (external link)

Arom n reitaki ma taani mwakuri n te Immigration NZ (external link)

Tareboon nakon: 0508 558 855

Te Citizens Advice Bureau e kona ni buokiko ni kamatatako i aon inaomatam ao kabaeam i aan te tua, ao n anganiko te ibuobuoki ae ko kainnanoia ni wakina are ko riai ni karaoia.

Noora ana ueabutiaiti te Citizens Advice Bureau (external link)

Arom n reitaki ma taani ni mwakuri n te Citizens Advice Bureau. (external link)

Tareboon nakon: 0800 367 222

Employment NZ e kona ni buokiko ngkana iai am titiraki ibukin am mwakuri.

Noora ana uebutiati Employment NZ (external link)

Arom n reitaki ma taani mwakuri n te Employment NZ (external link)

Tareboon nakon: 0800 20 90 20

Family services directory iai irouia ongorongon taian botaki n ibuobuoki ibukiia utu ao iai aia tieweti ao burokuraem ibukin buokaia utu inanon Nutiran.

Noora ana uebutiati te Family services (external link)

Imeeri: updates@familyservices.govt.nz

Last updated: