Te mwane ni buoka ibukia tan bitineti | Financial support for businesses

Buokaia bitineti ake a rotaki n okiokin butin te COVID-19

Iai buoka aika a kakaokoro ibukia taan bitineti ake a kona n reke man Work and Income.

  • Short Term Absence Payment (external link) - The COVID-19 Short-Term Absence Payment a tauraoi ibukia bitineti ni ikotaki ma aomata ake a mwakuri i bon irouia (self-employed) ni buoka kabwakan booia aia tia mwakuri ake aki kona ni mwakuri man mwengaia n aia tai n tataninga mwuin aia tutuo ibukin te COVID-19.
  • Leave Support Scheme (external link) - The Leave Support Scheme e kona reke irouia nake e bon riai n reke irouia, ni ikotaki ma nake a mwakuri i bon irouia ao aki kona ni mwakuri man mwengaia ao man reke ian te ware ibukin mauria n akekan aio, a reke n COVID-19 ke a tia n itoman ma temanna are e COVID ao man tuangaki bwa ana tiku ni kaonotia inanon 14 te bong.
  • Resurgence Support Payment (external link) - Inland Revenue’s Resurgence Support Payment e buokia bitineti ni kabane iaon Nutiran ake a rotaki n rikiraken taian Karinan ni Katauraoi

Buoka riki tabeua man te Work and Income

  • E tauraoi te buoka rinanon ana webutiaiti te Work and Income, ana tienta n itoman i aon 0800 559 009 (external link) ao MyMSD.
  • A uki ana tienta n tieweti ke aobitin te Work and Income n tain Alert Level 1 ao 2 ma a na in n Alert Level 3 ao 4.
  • Bontaeka ake bae n tain Karinan ni Katauraoi 3 ao 4 a karaoaki iaon te tarebon n taia ake a tia ni baireaki, bontaeka n tain Karinan 1 ao 2 ana bon karaoaki n aron are e tataeneiai iai teaba.
  • Bwakamwane ake a tataneiai n kakabwakaki man Work and Income a na bon reitinako n akea te bitaki.
  • I aon te webiste aei, Work and Income (external link) ao a kamatataaki bwa baikara bwakamwane aika a tauraoi. Mwane ni buoka aikai a tauraoi naba ibukia nake a mwakuri i bon irouia (self-employed).

Last updated: