Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Tiaina ibukin kaongoraeam raitaeka aika a tia ni karaoaki ibukin rongorongon te COVID-19 n te taetae ni Kiribati

Quarantine-Free Travel Update

Akea te quarrantine ibukin te mwamwananga:

Australia → New Zealand bon Katokaki (Suspended)

E na kaukaki te kiba ti inanon 7 te bong i aan arana ae te ‘green return flight’ man kawan nako Aotiteria (n aki warekaki NSW) ibukiia taan okirikaki nakon mwengaia. Nake a toka ni kiiba aikanne a aki kainnanoaki bwa a na te tiku n tabo ni kuarantiin n rokoia, ma ti ngkana ko mwananga mai Victoria.

Taiaoka n nonoora te ana iteraniba Quarantine-Free Travel i aon te uebitiaiti ae Unite Against COVID-19 ibukin rongorongo aika a tibwa manga katokaki aika a boou.

Ngkana iai rotakin kawain kibam, ko kona n reitaki ma am airline, travel agent ao travel insurer.

Rongorongo aika a bou | Latest updates

Aikai rongorongo aika a boureirei ibukin COVID-19:

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Te mwananga n nako ao mai Nutiran | Travel to and from New Zealand

Rongorongo ibukin te COVID-19 | Information about COVID-19

Kamanoan am baronga ke am komuniti | Protecting your community

 

Karinan ni Katauraoi | The Alert Levels

Buoka aika tauraoi | Available support

Te mwane ni buoka ibukia tan bitineti
Financial support for businesses
 

Bwebwa ni kaota ao bwai ni ibuouboki | Posters and resources

Last updated: