မၤန့ၢ်န COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ ဘၣ်ကွၢ်လၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ် | Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါမ့ၢ်ကျဲအဂၤတဘိလၢတၢ်ကဒုးထီဒါ၀ဲဒၣ် COVID-19 အတၢ်ဆါသတြိာ်ဒီးဒီသဒၢပပှၤတ၀ၢအတၢ် အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒီသဒၢ

COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါန့ၣ်တၢ်ဆဲးန့ၢ်ကလီအီၤဒီး အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လၢနူစံၣ်လဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါဒီသဒၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတြီဃာ်န့ၢ်နၤလၢနသုတဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်ခီဖျိတၢ်မၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီးနနီၢ်ခိတၢ်ခီဆၢတၢ်ဆါအသနူအဃိနကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢနကဒုးထီဒါတၢ်ဆါအဃၢ်ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဆါအဃၢ်အကျါအခါန့ၣ်လီၤ.

COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါမၤတၢ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်နဂံၢ်တြီဆၢအသနူလၢအကထုးထီၣ်တၢ်ဒုးထီဒါတၢ်အဃူးအဃၢ်ဒီးသွံၣ်အစဲလ်တဖၣ်လၢအကမၤတၢ်လၢတၢ်ကထီဒါကွံာ် COVID-19 အဃၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤန့ၢ် COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါန့ၣ်မ့ၢ်ခီၣ်ခါအကါဒိၣ်တခါလၢနမၤအီၤသ့လၢတၢ်ကဒီသဒၢနသးဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဆဲးဒီသဒၢနသးဒီးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါမ့ၢ်၀ံၤ၀ဲဒၣ်လံန့ၣ်, ပလီၢ်ပဒီဘၣ်နသးဆူညါလၢတၢ်ကဒီသဒၢတၢ်ဒ်သိး COVID-19 အဃၢ်သုတလီၤပြါအသးအဂီၢ်တက့ၢ်. သ့ကဆှီနစုစီစီဒီးမၤဃ့ထီအီၤတက့ၢ်. ကူးမ့တမ့ၢ်ကဆဲလီၤလၢနစုနၢၣ်ခံအလိၤဒီးအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်ဖဲနမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်တမုာ်တလၤအခါတက့ၢ်. တၢ်အံၤကမၤစၢၤနၤလၢနကဒီသဒၢလီၤနသး, န whānau ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

သူဘၣ်တၢ်လူၤကွၢ်စူာ် COVID လဲၤတၢ်အကျိၤအကွာ်အအဲးဖ်ဆူ ညါ,အိးထီၣ်ဃာ်နလီတဲစိအ Bluetooth တက့ၢ်ဒီးနဖျီၣ်ဃာ်တၢ် ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သၣ်တ ခါခါမ့တမ့ၢ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သ့လီၤ.

တၢ်ပူၤဖျဲး

Medsafe အံၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ပျဲလၢတၢ်ကသူကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ လၢနူစံၣ်လဲၣ်အပူၤထဲဒၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အသးမ့ၢ်မံအသးမ့ၢ်မုာ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်အံၤပူၤဖျဲးဒီးတုၤလီၤတီၤလီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢတၢ်ကသူအီၤအဂီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါခဲလၢာ်ကလဲၤခီဖျိဘၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်မၤကွၢ်တမံၤဃီဒီးကဘၣ်တုၤထီၣ်ပတီၢ်တခါဃီန့ၣ်လီၤ.

Pfizer အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ

ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤတဟ့ၣ်နၤဒီး COVID-19 ဘၣ်. နကလိၣ်ဘၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်, ကဘၣ်ယံၤလိာ်အသးအစှၤကတၢၢ်သၢနွံန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်နအိၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်,မၤလီၤတံၢ်နမၤန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးခံဖျၢၣ်လၢာ်တက့ၢ်.

ဖဲနလဲၤထီၣ်နတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီမ့ၢ်တသ့အခါ,ရဲၣ်ကျဲၤမၤန့ၢ်ကဒါတၢ်ဆၢကတီၢ်အသီတခါတက့ၢ်.

တၢ်လၢနကဘၣ်ဆိကမိၣ်ဃုာ်တချုးနဆဲးဒီသဒၢနသးဒီးကသံၣ်

ဖဲနဆဲးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါလၢညါဒီးမၤန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်အတၢ်ခီဆၢလၢအမ့ၢ်တၢ်ဖိးဒီးသွံၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီသတူၢ်ကလာ်မ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်အခါန့ၣ်,၀ံသးစူၤတဲသကိးတၢ်အံၤဒီးပှၤလၢအကဆဲးန့ၢ်နၤကသံၣ်အံၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်အီ၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဘူလီၤသွံၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးသွံၣ်ယွၤလီၤအတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးန့ၣ်,၀ံသးစူၤဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢအကဆဲးဟ့ၣ်နၤဒီးကသံၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်ဒၢအခါ,၀ံသးစူၤကတိၤတၢ်ဒီးပှၤလၢအကဆဲးဟ့ၣ်နၤဒီးကသံၣ်, န GP မ့တမ့ၢ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ဟုးသးန့ၣ်တက့ၢ်.

အခဲအံၤပတဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် Pfizer အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါလၢပှၤလၢအသးနံၣ်အိၣ် 12 ဆူအဖီလာ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID-19 အတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်အခါ, မၤကွၢ်နသးဒီးအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တုၤလီၤလၢနမၤန့ၢ်က့ၤနတၢ်အစၢတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်မၤကွၢ်အစၢလၢအစံးတၢ်ဆါအဃၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်နဆဲးဒီသဒၢနသးဒီးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါသ့လီၤ.

ယဆဲးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်မနုၤကကဲထီၣ် လဲၣ်

နကလိၣ်အိၣ်ခိးအမံးနံး 20 ဖဲနဆဲးဒီသဒၢနသး၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒ်သိးကသံၣ်ကသီအပှၤမၤတၢ်ဖိကသမံသမိးဒ်သိးနသုတအိၣ်ဒီးတၢ်တဖိးဒီးသွံၣ်အတၢ်ခီဆၢလၢအဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ်အဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နကလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်စူာ်နၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်ယံာ်တခါအဂီၢ်ဖဲလၢအပူၤကွံာ်နမ့ၢ်အိၣ်တ့ၢ်ဒီးသွံၣ်အတၢ်ခီဆၢလၢအဒိၣ်အမုၢ်ဖဲဆဲးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ၀ံၤအလီၢ်ခံမ့တမ့ၢ်ဖဲသူပီးလီလၢအဂၤတဖၣ်အလီၢ်ခံ,မ့တမ့ၢ်ဖဲဆဲးကသံၣ်၀ံၤကဘၣ်က့ၤကဒါဆူတၢ်လီၢ်လၢအယံၤတခါအအိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအကဲထီၣ်သ့တဖၣ်

ဒ်ကသံၣ်ကသီခဲလၢာ်အသိး, ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤဘၣ်တဘၣ်ကဒုးကဲထီၣ်ကသံၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢပှၤတနီၤနီၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤညီနုၢ်ကဲထီၣ်အသး, ညီနုၢ်အစၢ်ဒီးတအိၣ်ယံာ်ယံာ်ဘၣ်

ကသံၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤအအါကတၢၢ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်ဆါဖဲတၢ်ဆဲးဃာ်ကသံၣ်အလီၢ်, ခိၣ်သၣ်ဃံဆါဒီးတူၢ်ဘၣ်လၢ ဂံၢ်ဘါတအိၣ် ဒီးလီၤဘှံးလီၤတီၤန့ၣ်လီၤ.

ယုၢ်ညၣ်ဆါ,တူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးအိၣ်တမုာ်တလၤ,တၢ်ခုၣ်ကနိး,တၢ်ကိၢ်ထီၣ်,စုဆၢခီၣ်ဆၢဆါဒီးတၢ်သးကလဲာ်ဘၣ်တဘၣ်ကကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. တၢ်အံၤနဲၣ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤအမၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ကသံၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢတၢ်ညီနုၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဖဲဆဲးကသံၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံလီၤ.

ကသံၣ်ဆဲးအတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတနီၤဘၣ်တဘၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တစိၢ်တလီၢ်ကမၤဘၣ်ဒိတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ကနီၣ်သိလ့ၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်သူစဲးဖီကဟၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဖိးဒီးသွံၣ်အတၢ်ခီဆၢလၢအဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ်ကဲထီၣ်အသးသ့သနာ်က့တနါစိၤကဲထီၣ်ဘၣ်. ပပှၤလၢအဆဲးန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတဖၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢကရဲၣ်ကျဲၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါ

ဖဲနမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ဆါအပနီၣ်လၢဘၣ်တဘၣ်ကဘၣ်ထွဲဒီး COVID-19 န့ၣ်,အဒိ,တၢ်ကူးလၢအကဲထီၣ်သီလၢတဟါမၢ်ဘၣ်, တၢ်ကိၢ်ထီၣ်,တၢ်လိၤကိၢ်,မ့တမ့ၢ်နနါနၢကွၢ်တၢ်အစိသ့မ့တမ့ၢ်နါလ့ၢ်ကွၢ်တၢ်အရီၢ်သ့အအိၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိးမ့ၢ်ဆီတလဲအသးအခါန့ၣ်, အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးမၤန့ၢ် COVID-19 အတၢ်မၤကွၢ်တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်နးထီၣ်န့ၣ်,ကတိၤတၢ်ဒီးန GP မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ် Healthline လၢ 0800 358 5453 န့ၣ်တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီလၢအပၢၢ်ထီၣ်သတူၢ်ကလာ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်ပူၤဖျဲးန့ၣ်ကိးဘၣ် 111 ဒီးမၤလီၤတံၢ်နတဲဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢနန့ၢ်ဆဲးဘၣ် COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ အံၤလံဒီးအ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးနၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးကသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

မၤန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်လီၤ

ပလီၢ်ပဒီသးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအကမၣ်လၢအအိၣ်လၢပှၤဂ့ၢ်၀ီအမံဒယၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢအဂၤတဖၣ်အအိၣ်တက့ၢ်.

နမၤန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်ဖဲ-

covid19.govt.nz/vaccine

health.govt.nz/covid-vaccine (external link)

မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ် Healthline လၢ 0800 358 5453 န့ၣ်တက့ၢ်.

Last updated: