Teretere ‘Akapae‘anga-kore | Quarantine-Free Travel

Teretere ʻAkapaeʻanga-kore mei:

'Autirēria (Australia) → New Zealand = Kua 'akakore'ia (Suspended)

ʻĀkara putuputu ia te kapi no runga i te Teretere ʻAkapaeʻanga-kore i runga i te kupenga uira a te Unite Against COVID-19, no te ʻakakitekiteʻanga ʻōu rava atu.

Me ka tamanamanataʻia toou teretereʻanga, aravei atu i te ona pairere, opati tapaʻo tiketi e te insurance.

Te ‘akaterere‘anga i te teretere ‘akapae‘anga-kore

I teia ‘ati‘anga, e‘akano‘ono‘o‘anga teretere ‘Akapae‘anga-kore ta Aotearoa kia:

 • ‘Autirēria
 • te Kūki ‘Airani
 • Niue (māri ra, mei Niue ua ki Aotearoa)

Ka rauka iākoe i te teretere ki rotopu i te au basileia, ma te kore i te tomo‘anga atu ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake, me kore ra, te ‘akatakake‘anga iākoe ‘uā‘orāi, me tae atu koe, te Teretere ‘Akapae‘anga-kore. Kare e inangaro‘ia te vāito‘anga i te ‘akakite e, kare koe i tū‘ia, i mua ake ka ‘akaruke ei.

Ka rauka i tetai ua atu, i te teretere ‘akapae‘anga-kore, me e tika‘anga to ratou i raro ake i te au ‘akaue‘anga a te basileia ka tomo atu koe.

I teia tuātau, tei rotopu ua rāi te Teretere ‘Akapae‘anga-kore ia Aotearoa, e tetai atu basileia okotai. Teia te ‘ākara‘anga, noātu e ka rauka iākoe i te teretere ‘Akapae‘anga-kore, i rotopu i te Kūki ‘Airani, e Aotearoa, ka anoano‘ia koe kia no‘o no tetai 14 rā, ki roto ia Aotearoa, i mua ake, ka teretere ‘Akapae‘anga-kore atu ei koe, ki ‘Autirēria.

‘A‘ao‘ia tetai matatāpoki, me kore ra, tāpoki mata, i to‘ou teretere‘anga ki, me kore ra, mei Aotearoa. Kia ‘a‘ao koe i tetai matatāpoki, ki runga i te au pere‘ō ‘oire katoatoa, i roto i a Aotearoa. Kare tetai aronga e anoano‘ia kia ‘a‘ao i tetai tāpoki mata.

Me tauī‘ia te Turanga ‘Akamatakite‘anga i roto ia Aotearoa, me kore ra, me tauī te turanga i roto i tetai basileia Teretere ‘Akapae‘anga-kore, ka ‘akakite atu te nūti kupenga uira Covid19.govt.nz (teia kupenga uira).

Me tupu te maki ki roto i te ‘oire i roto ia Aotearoa, me kore ra, ki roto i tetai basileia teretere‘anga ‘Akapae‘anga-kore, ka ‘akangāro‘i pa‘a te Kavamani i te teretere ‘akapae‘anga-kore, i te vāito i te ‘ēkōkō‘anga, me kore ra, ka ‘akakore‘ia pa‘a te teretere‘anga no tetai tuātau roa atu. Kia tū te aronga teretere i tetai parāni, ma te teateamamao no te tāmanamanatā‘ia‘anga ta ratou au parāni teretere‘anga.

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga ‘ōu rava atu, no runga i te Teretere ‘Akapae‘anga-kore

Te teretere ‘akapae‘anga-kore ki Aotearoa

No te teretere ‘akapae‘anga-kore ki Aotearoa, ka anoano‘ia koe kia:

 • kua rauka pouroa te au mea katoatoa e ʻinangaroʻia nei e te Kauono Tutara e te Mana Tiaki
 • kia ʻoki mai te ʻakakiteʻanga no runga i te vāitoʻanga i mua ake ka ʻakaruke atu ei ia Autirēria e, kare koe i tūʻia, i roto ake i te 72 ora.
 • kia no‘o e 14 rā katoa, ki roto ia Aotearoa, me kore ra, ki roto i te basileia e teretere ra koe ki roto. Teia te ‘ākara‘anga, me te teretere ra koe mei ‘Autirēria, ka anoano‘ia koe kia no‘o i te au rā ‘openga, e 14 ki roto ia ‘Autirēria, me kore ra, ia Aotearoa, e rauka ei iākoe, te teretere ‘akapae‘anga-kore. Ka ‘akatika‘ia koe i te teretere mei te rā 15
 • kore i tū‘ia i te maki COVID-19, i roto i te 14 rā, i mua ake ka ‘akaruke ei koe. Me i tū‘ia ana koe, ka anoano‘ia tetai pēpa ‘akatinamou‘anga, mei ko i tetai tangata rapakau e, kare koe e ‘apai ana i te maki
 • kare e, te tiaki ra i te vāito‘anga COVID-19
 • ‘akakī‘ia te pēpa papa‘u‘anga no te teretere (external link) — kare koe e ‘akatika‘ia ki runga i te pa‘irere, me kare i oti iākoe
 • pa‘u atu i te au uiui‘anga no runga i te turanga o to‘ou ora‘anga kopapa i ko i te ngā‘i ‘akaruke‘anga. Me e maki takere to‘ou, te ‘akamārama mai ra i tetai ua atu au ‘akairo-maki i runga iākoe, ‘apaina‘ia tetai pēpā na te taote, kia kore koe e pato‘i‘ia i te kake‘anga ki runga i te pa‘īrere.

Kimiʻia tetai atu no runga i te vāitoʻanga, i mua ake ka ʻakaruke ei

Ka ‘akape‘ea me tae atu ki Aotearoa

Tāmou‘ia te au ngā‘i e ‘aere ana koe

Kiriti‘ia ma te ta‘anga‘anga atu i te NZ COVID Tracer app. Kare e anoano‘ia tetai terepōni Aotearoa, me kore ra, tetai Apple Aotearoa, me kore ra, Google account, i te kiriti i te NZ COVID Tracer.

Kiriti‘ia te NZ COVID Tracer App i runga i te App Store (external link)

Kiriti‘ia te NZ COVID Tracer App i runga i te Google Play (external link)

No‘o ki te kainga me e maki koe

Me e ‘ūpē, flu, me kore ra, e au ‘akairo-maki COVID-19, to‘ou, no‘o ki te kainga ma te tāniuniu atu:

 • i te Healthline tutaki-kore, i runga i te numero 0800 358 5453
 • i to‘ou taote, me kore ra
 • i to‘ou turanga rapakau no te iwi.

Ka ‘akakite atu tetai tangata rapakau, me te tau ra koe ki te arataki‘anga kia vāito‘ia. Tāniuniu‘ia to‘ou taote, i mua ake, ka aere atu ei koe, me e au ‘akairo-maki to‘ou.

Te teretere ‘akapae‘anga-kore ki ‘Autirēria

No te teretere ‘akapae‘anga-kore ki ‘Autirēria, ka anoano‘ia koe kia:

 • tau ki te au ‘akaue‘anga a te Kauono Tutara e te Mana Tiaki
 • pou e 14 rā iākoe i te no‘o‘anga ki roto ia Aotearoa, me kore ra, ia ‘Autirēria, i mua ake ka ‘akaruke ei — ko te ‘āite‘anga i teia i reira, ka ‘akatika‘ia koe i te teretere mei te 15 o te rā, e tere atu
 • ‘akakī‘ia tetai koreromotu no runga i te teretere‘anga, i roto i tetai 72 ora, i mua ake, ka ‘akaruke atu ei ia Aotearoa (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link))
 • kare ō‘ou au ‘akairo-maki COVID-19
 • kare i piri vaitata ana ki tetai tei tū‘ia i te maki COVID-19
 • ‘akapāpū e, ka ‘āriki te state, me kore ra, te territory, e teretere ra koe ki roto, i te au Pa‘īrere ‘Akapae‘anga-kore. 

Ka ‘akape‘ea me tae atu koe ki ‘Autirēria

Iākoe i roto ia ‘Autirēria, te vai nei tetai au mea rikiriki ka anoano‘ia, kia vai pōnui‘ā‘au koe, to‘ou kōpu tangata, e te au ‘oire tangata mei te COVID-19, pērā katoa te ora‘anga mā, e te tāmou‘anga i te au ngā‘i tei ‘ā‘aere‘ia.

No te au ‘akakitekite‘anga no runga i te COVID-19, te au ngā‘i ‘ēkōkō, te turanga o te teretere‘anga (pērā katoa te teretere‘anga i roto i te basileia) e te vāito‘anga, ‘ākara‘ia te kupenga uira o te state tei roto koe. ‘Akakitekite‘anga no runga i te COVID-19 na roto i te state, me kore ra, territory:

Tāmou‘ia te au ngā‘i i ‘aere ana koe

E contact tracing app rāi tetai no te katoa‘anga o ‘Autirēria, māri ra, e ta‘anga‘anga ana te ma‘ata‘anga o te au states, e te au territories, i ta ratou ‘uā‘orāi apps. Ka rauka iākoe i te kiriti ma te ta‘anga‘anga i teia au apps na roto i te SIM card Aotearoa. Ka anoano pa‘a koe i te SIM card ‘Autirēria, me kore ra, i te au ‘akakitekite‘anga ‘Autirēria, i te ta‘anga‘anga i tetai o teia au apps.

Te tāmanako atu nei matou, kia vai‘o koe i teia au apps ki runga i ta‘au terepōni no tetai 1 marama, no te ‘ē ua ake e, ka tukuna‘ia atu tetai ‘akamatakite‘anga i muri ake i to‘ou ‘akaruke‘anga i te state.

Me kare e rauka iākoe, me kore ra, me ‘iki koe i te kore i te ta‘anga‘anga i te app, ‘akapāpū kia tāina koe i to‘ou ingoa ki roto i te au pītiniti, e te au ngā‘i putuputu‘anga, o ta ratou turanga āru‘anga tangata. 

Kiriti‘ia te contact tracing apps a te state anake:

No‘o ki te kainga me e maki koe

Me kare koe e meitaki ana, no‘o ki roto i to‘ou ngā‘i e no‘o ra, ma te tāniuniu atu i te taote no tetai arataki‘anga.

Tāniuniu‘ia te National coronavirus e te COVID-19 vaccine helpline i runga i te numero 1800 020 080. Kare e tutaki no te tāniuniu‘anga mei ‘Autirēria. Ka rauka iākoe i te tāniuniu i roto i te 24 ora i te ra, 7 ra i te ‘epetoma.

Te teretere ‘akapae‘anga-kore ki te Kūki ‘Airani

No te teretere ‘akapae‘anga-kore ki te Kūki ‘Airani, ka anoano‘ia koe kia:

 • tau ki te au ‘akaue‘anga a te Kauono Tutara e te Mana Tiaki
 • pou e14 rā iākoe i te no‘o‘anga ki roto ia Aotearoa, me kore ra, i te Kūki ‘Airani, i mua ake ka ‘akaruke ei — ko te ‘āite‘anga i teia i reira, ka ‘akatika‘ia koe i te teretere mei te 15 o te rā, e tere atu
 • kare i tū‘ia i te maki COVID-19, i roto i te 14 rā, i mua ake ka ‘akaruke ei koe. Me i tū‘ia ana koe, ka anoano‘ia tetai pēpa ‘akatinamou‘anga, mei ko i tetai tangata rapakau e, kare koe e ‘apai ana i te maki
 • kare e, te tiaki ra i te vāito‘anga COVID-19.

Ka ‘akape‘ea me tae atu ki te Kūki ‘Airani

Iākoe i roto i te Kūki ‘Airani, te vai nei tetai au mea rikiriki ka anoano‘ia, kia vai pōnui‘ā‘au koe, to‘ou kōpu tangata, e te au ‘oire tangata mei te COVID-19, pērā katoa te ora‘anga mā, e te tāmou‘anga i te au ngā‘i tei ‘ā‘aere‘ia.

Tei runga tetai atu au ‘akakitekite‘anga i te kupenga uira a te Kavamani Kūki ‘Airani.

Tāmou‘ia te au ngā‘i i ‘aere ana koe

E tūkē ake rāi te turanga e tā‘anga‘anga ana te Kūki ‘Airani, ki ta Aotearoa. Ka anoano‘ia koe kia:

 • retita no, ma te ‘apai i ta‘au anake CookSafe QR Card, no te i‘o i te au ngā‘i ka aere koe
 • pata‘ia kia ‘anga‘anga te Bluetooth tracing i roto i te CookSafe+ app.

E ‘anga‘anga taokotai ana te CookSafe+ app e te NZ COVID Tracer app. Ka rauka i tetai ua atu Bluetooth codes (me kore ra ‘keys‘) tei tuku‘ia, me kore ra, tei ko‘i‘ia no runga i ta‘au terepōni e ta‘anga‘anga ra i te one app e tetai atu. Ka ‘anga‘anga taokotai te au apps i te ‘akapāpū kia tae atu te ‘akamatakite‘anga, me i piri vaitata ana koe ki tetai e app tāna, e kua tū‘ia i te COVID-19.

Tetai atu ‘akakitekite‘anga no runga i te CookSafe QR Card (external link)

Kiriti‘ia te CookSafe+App i runga i te App Store (external link)

Kiriti‘ia te NZ COVID Tracer App i runga i te Google Play (external link)

No‘o ki te kainga me e maki koe

Me ‘āpikepike maki koe, iākoe i roto i te Kūki ‘Airani, no‘o ki roto i to‘ou ngā‘i e no‘o ra, ma te ‘a‘ao i tetai tāpoki mata, me e tāpoki mata to‘ou. ‘Auraka e kake ki runga i te pere‘ō ‘oire no te ‘oki‘anga ki te kainga.

Tāniuniu‘ia te Cook Islands Healthline i runga i te numero 29667 no te arataki‘anga.

Last updated: