Te pātia‘anga ki to‘ou Vairākau-pāruru COVID-19: Ea‘a te ka tupu | Getting your COVID-19 vaccine: What to expect

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no tetai ua atu, i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, e runga atu.

‘Ākara‘ia Book My Vaccine, me kore ra, taniuniu‘ia te COVID Vaccination Healthline no te ‘akatinamou i tetai tuātau.

Na roto i te au vairākau pāruru, tetai rāvenga no tatou i te tamaki‘anga i te maki COVID-19, e te pāruru‘anga i te turanga e te ora‘anga meitaki o to tatou au ‘oire tangata.

Pāruru‘anga

E rāvenga tutaki-kore te au vairākau pāruru COVID-19, e te vai nei no te katoatoa i roto ia Aotearoa.

Ka pāruru te au vairākau pāruru i to‘ou ora‘anga, ma te pāruru atu i te maki, na roto i te ‘anga‘anga‘anga taokotai ki te au va‘e‘au nātura, i roto i to‘ou kopapa, kia papa koe no te tamaki‘anga atu i te manumanu, me tae mai kiā koe.

E ‘anga‘anga ana te vairākau pāruru COVID-19, na roto i te ‘akaara‘anga i to‘ou immune system, kia ma‘ani i te au antibodies, e te au blood cells, ei tamaki i te manumanu COVID-19.

E taka‘i‘anga pu‘apinga te pātia‘ia‘anga ki te vairākau pāruru COVID-19, ka rauka iākoe i te rave, ei pāruru iākoe ‘uā‘orāi mei te au manatā o te manumanu. Ināra, kare matou i kite ake e, me ka tāpū teia iākoe i te, tū‘ia‘anga, e te pāti‘anga atu i te manumanu.

Me pātia‘ia koe, rave ua atu rāi i te au rāvenga pāruru i te toto‘a‘anga i te COVID-19. ‘Ōrei ma te tāmarō meitaki i to‘ou rima. Mare, me kore ra, mareti‘a ki roto i to‘ou po‘o rima, ma te no‘o ki te kainga, me te ‘āpikepike maki ra koe. Ka tauturu teia i te pāruru iākoe ‘uā‘orāi, to‘ou kōpū tangata, e tetai ua atu.

Tā‘anga‘anga ua ia atu rāi te COVID tracer app, pata‘ia kia ‘anga‘anga te Bluetooth i runga i ta‘au terepōni ‘āpaipai, e ka ‘inangaro pa‘a koe i te ‘a‘ao i tetai tāpoki mata, me kore ra, matatāpoki.

Ponuiā‘au

Ka ‘ōronga te ‘Medsafe i te tika‘anga no tetai vairākau pāruru, kia tā‘anga‘anga‘ia ki roto ia Aotearoa, me pāpū ia ratou e, e pōnuiā‘au, e te pu‘apinga ki te tā‘anga‘anga. Ka na roto pouroa te au vairākau pāruru COVID-19, i te vāito‘anga pōnuiā‘au, e kia tau ki te au ‘irinaki‘anga ririnui.

Vairākau pāruru Pfizer

Kare te vairākau pāruru e ‘ōronga atu i te COVID-19 kiā koe. Ka anoano‘ia kia patia‘ia koe e rua taime, i va‘o ake i te toru epetoma i muri ake i te pātia‘ia‘anga mua, te rua o te pātia‘ia‘anga. Ei ‘akapāpū e, tei iākoe te pāruru‘anga pu‘apinga rava atu, ‘akapāpū kia pātia‘ia koe ki nga pātia‘anga e rua. Me kare koe e tae ki to‘ou pātia‘anga tei ‘akapapa‘ia, tātuātau viviki ‘aka‘ōu ia tetai.

Te au tāmanako‘anga i mua ake ka pātia‘ia ei koe

Me i kinokino, me kore ra, i ‘āpikepike viviki ana koe ki tetai vairākau pāruru, me kore ra, ki tetai pātia‘ia‘anga i mua atu, komakoma atu ki to‘ou tangata pātia.

Me te kai ra koe i te vairākau tāvaivai-toto, me kore ra, e maki ta‘e ua te toto to‘ou, ‘akakite atu ki to‘ou tangata pātia.

Me e nui koe, me kore ra, te ‘āngai pēpe ra koe ki to‘ou ū, komakoma atu ki to‘ou tangata pātia, Taote, me kore ra, ki to‘ou tangata ‘aka‘ānau.

Me te kai ra koe i te au vairākau cancer, Keytruda, Opdivo, Yervoy, me kore ra, Tecentriq, komakoma atu ki to‘ou taote no runga i te pātia‘ia‘anga ki te vairākau pāruru.

Kare matou e ‘ōronga ana i te vairākau pāruru Pfizer ki te aronga tei raro ake i te 12 mataiti, i teia ‘ati‘anga, kia rauka roa mai tetai atu data.

Me e au ‘akairo-maki COVID-19 to‘ou, aere kia vāito‘ia koe, ma te no‘o ki te kainga, kia tae roa atu to‘ou vāito‘anga. Ka tika kia pātia‘ia koe, ki te vairākau pāruru, me ‘oki mai to‘ou vāito e, kare koe i tū‘ia.

Te pātia‘anga pāruru

  1. Ka ‘ākara tetai tangata rapakau iākoe, ma te ‘ōronga atu i tetai au ‘akakitekite‘anga.
  2. Ka anoano‘ia koe kia ‘akatika, kia pātia pāruru ia koe.
  3. I reira ka pātia te tangata rapakau i te vai-rākau pāruru ki roto i to‘ou rima.
  4. Ka anoano‘ia koe kia no‘o no tetai 20 miniti i muri ake, kia ‘ākara‘ia me te meitaki ra koe, ma te ui atu no tetai manamanatā.
  5. Kia ‘akakite rava atu te tangata rapakau e, te meitaki ra koe, ka rauka iākoe i te ‘akaruke e te aere atu i to‘ou aerenga.

Ka ‘akape‘ea a muri ake i tōku pātia‘ia‘anga ki te vairākau pāruru?

Ka anoano‘ia koe kia tiaki no tetai 20 miniti, i muri ake i to‘ou pātia‘ia‘anga, kia ‘ākara te aronga rapakau no tetai mea taukore.

Ka pati‘ia atu koe kia aere atu no te rua o to‘ou pātia‘anga pāruru, i va‘o ake i te toru epetoma i muri ake.

Ka rauka iākoe to‘ou pāruru‘anga pu‘apinga rava atu i te COVID-19, i muri ake i te 2 pātia‘ia‘anga ki te vai-rākau pāruru.

Me te kinokino ra koe, me kore ra, te ‘āpikepike maki ra, i muri ake i to‘ou pātia pāruru‘ia‘anga, komakoma atu ki to‘ou taote, me kore ra, tāniuniu‘ia te Healthline i runga i te numero 0800 358 5453.

Te au manatā ke atu te tāmanako‘ia nei e, ka tupu

Ko te mamae i te ngā‘i tei pātia‘ia, te mamae katu, e te ro‘iro‘i, me kore ra, paruparuā, te au mea tei mātau‘ia e, ka tupu.

Ka tupu katoa te, mamae uaua, ‘āpikepike, ‘ōtete, pīva, mamae pa‘upa‘u‘anga, e te ‘akaruaki. Te ‘akaāri mai nei teia e, te ‘anga‘anga ra te vairākau pāruru.

Mei te au vairākau katoatoa rāi, ka tupu pa‘a tetai atu au manatā ki roto i tetai aronga. E tupu putuputu ana rāi teia, i te ma‘ata‘anga o te taime, ka marū ua, e kare e roa, e kare teia e tāpū iākoe no te rua o te pātia‘anga, me kore ra, i te rave i ta‘au i mātau.

Kare pa‘a e meitaki i te ‘aka‘oro, me kore ra, i te tā‘anga‘anga i tetai matīni, tetai atu manatā.

Ka tupu rāi te manatā pakari, māri ra, kare e putuputu ana. Kua terēni‘ia to matou aronga pātia, i te ‘ākono i teia.

No tetai atu turu e te ‘akakitekite‘anga

Me ‘āpikepike maki koe, mei te au ‘akairo-maki rāi o te COVID-19, mei te mare ‘ōu kare e ‘akamutu‘anga, te vera/pīva, me kore ra, te ngaro, me kore ra, te tauī o te turanga tongi, me kore ra, te turanga ‘ongi i te ‘aunga, no‘o ki te kainga ma te vāito iākoe no te COVID-19.

Me kare i pāpū iākoe to‘ou au ‘akairo-maki, me kore ra, me kino atu, tāniuniu‘ia te Healthline ki runga i te numero 0800 358 5453.

Me manamanatā viviki to‘ou no runga i to‘ou pōnuiā‘au, tāniuniu‘ia te numero 111, ma te ‘akapāpū i te ‘akakite atu e, kua pātia‘ia ana koe ki te vairākau pāruru COVID-19, kia vāito meitaki ratou iākoe.

www.health.govt.nz/covid-vaccine (external link)

Last updated: