Te ʻakatinamouʻanga i toʻou tuātau no te pātiaʻanga vai-rākau pāruru COVID-19 | Booking your COVID-19 vaccination

Me tae ki toʻou taime, ka rauka iākoe i te ʻakatinamou i toʻou tuātau pātiaʻanga vai-rākau pāruru na roto i te ʻātuitui roro uira, me kore ra, na runga i te terepōni.

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no tetai ua atu, i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, e runga atu.

‘Ākara‘ia Book My Vaccine, me kore ra, taniuniu‘ia te COVID Vaccination Healthline no te ‘akatinamou i tetai tuātau.

Ka ʻakapeʻea me ʻakatinamou i toʻou tuātau, na roto i te ʻātuitui roro uira

No te ʻakatinamouʻanga tuātau, na roto i te ʻātuitui roro uira Book My Vaccine (external link) te rāvenga viviki rava atu, i te ʻakatinamouʻanga i toʻou tuātau pātiaʻanga vai-rākau pāruru.

Me kāre i tae ake ki toʻou tuātau ʻakatinamouʻanga, ka rauka iākoe i te rētita, e i reira, ka ʻakakite atu matou me tae ki toʻou tuātau ʻakatinamouʻanga.

Mei te 5 miniti te roa i te ʻakatinamouʻanga tuātau, na roto i te ʻātuitui roro uira.

Me kua ū koe ki tetai manamanatā no runga i te ʻakatinamouʻanga tuātau, me kore ra, te anoano ra koe i te tauī i toʻou turanga, ka rauka iākoe i te mēre uira atu i te pupu Book My Vaccine.

Mēre uira: booking@vaccine.covid19.health.nz

Book My Vaccine (external link)

Ka ʻakapeʻea te ʻakatinamouʻanga i toʻou tuātau na runga i te terepōni

Ka rauka iākoe i te ʻakatinamou tuātau, na runga i te terepōni, na roto i te taniuniuʻanga i te COVID Vaccination Healthline, i runga i te numero 0800 28 29 26.

Kare e tutaki no te au taniuniuʻanga pouroa, e te tiaki atu nei te pupu, mei te ora 8 i te popongi, ki te ora 8 i te aʻiaʻi, e 7 rā i te ʻepetoma. Patiʻia atu no tetai ʻuri-reo me ka anoano koe.

Eaʻa te ka tupu me taniuniu atu koe

Ka anoano'ia paʻa koe kia tiaki, i mua ake ka paʻuʻia atu ei taʻau taniuniuʻanga, i te mea e, ka kī paʻa te au terepōni — ʻakakoromaki. Me paʻuʻia atu taʻau taniuniuʻanga, ka taeria mei te 15 miniti, i te ʻakatinamouʻanga i toʻou tuātau.

E mea puʻapinga kia papa toʻou numero NHI (National Health Index) me taniuniu atu koe. Ka ʻakaviviki mai teia i te rāvenga ʻakatinamouʻanga tuātau. Tēnā toʻou numero NHI, tei runga i tetai pēpā vai-rākau a te taote, x-ray, me kore ra, ʻakakiteʻanga vāito maki, me kore ra, i tetai reta no ko i te ʻaremaki. 

Ka ʻakapeʻea te tauīʻanga i toʻou tuātau tei ʻakatinamouʻia

Me te anoano ra koe i te tauī, me kore i te ʻakakore i toʻou tuātau tei ʻakatinamouʻia

Me kua makiʻia koe i mua ake i toʻou tuātau tei ʻakatinamouʻia

Me kare koe e meitaki ana i te rā tei ʻakatinamouʻia noʻou, ka anoanoʻia koe kia ʻakatinamou ʻakaʻōu i tetai tuātau. Ka rauka i te pātia iākoe ki te vai-rākau pāruru, me meitaki mai koe.

Me e au ʻakairo-maki COVID-19 toʻou, aere kia vāitoʻia koe, ma te noʻo ki te kainga, kia ʻoki roa atu toʻou vāitoʻanga. Ka tika kia pātiaʻia koe, ki te vairākau-pāruru, me ʻoki mai toʻou vāito e, kare koe i tūʻia.

Tetai atu au rāvenga, no te pātiaʻiaʻanga ki te vai-rākau pāruru

Mei te au tuātau rāi tei ʻakatinamouʻia, e au rāvenga ke atu rāi tetai, no te pātiaʻiaʻanga ki te vai-rākau pāruru. Tei roto i teia, te au pātiaʻanga vai-rākau pāruru i te ngāʻi ʻangaʻanga, e tetai atu au putuputuʻanga tei ʻakakoroʻia, na roto i te basileia.

Ka pātia matou i te vai-rakau pāruru no te au mataʻiti katoatoa, na roto i tetai au tapere mamao ki vaʻo, kia māmā mai kia ratou.

Na roto i toʻou GP

E maʻata katoa te au GP, te pātia nei i te vai-rākau pāruru COVID-19, e te rave nei i ta ratou anake ʻakatinamouʻanga tuātau. No te kimi atu, me te ʻōronga nei toʻou GP i teia rāvenga, ʻākaraʻia te Healthpoint.

COVID-19 vaccination — Healthpoint (external link)

Te patiʻanga atu, no tetai pātiaʻanga vave, kite vairākau-pāruru

Me te anoano ra koe i te teretere atu ki te enua i tai, no runga i tetai manamanatā/tumatetenga, me kore ra, no tetai mea puʻapinga ki te basileia, ka rauka paʻa iākoe i te pati atu, kia pātia vave ia koe.

Te patiʻanga no te pātiaʻanga vave ki te vai-rākau pāruru, no te teretere atu ki te enua i tai — Te Marae Ora (external link)

Me e tangata ʻangaʻanga koe i ko i te kena, me kore ra i te MIQ

E ture i teianei, kia pātiʻia ki te vai-rākau pāruru COVID-19, te aronga ʻangaʻanga i ko i te kena, e te aronga ʻangaʻanga i ko i te au ngāʻi tei ʻakatinamouʻia no te noʻoʻanga ʻakatakake (MIQ).

Ka ʻakapāpū atu matou i toʻou turanga no roto mai i ta matou au rekōti, e ta toʻou pu-ʻangaʻanga, i reira, ka komakoma atu matou no runga i te ʻakatinamouʻanga i toʻou tuātau no te pātiaʻanga vai-rākau pāruru.

Te tikaʻanga, tei runga katoa toʻou turanga i te Border Workforce Testing Register (BWTR). Patiʻia atu ki toʻou pu-ʻangaʻanga, kia ʻākara, me te tano ra toʻou ingoa, e toʻou turanga (tei roto i teia, toʻou rā ʻānauʻanga, numero terepōni, e toʻou numero NHI) i te BWTR.

Me e ʻangaʻanga ana koe ki ko i te kena, me kore ra, ki ko i te MIQ, e kāre koe i ʻārāveiʻia ake no runga i te ʻakatinamouʻanga tuātau, no toʻou pātia vai-rākau pāruru, komakoma atu ki toʻou pu-ʻangaʻanga.

Tetai atu no runga i te pātiaʻanga pāruru i te aronga ʻangaʻanga i ko i te kena e te MIQ