Te oraʻanga i raro ake i te turanga 3 | Living at Level 3

Me e mare/ūpē/ainīnī te mimiti, me kore ra, e au ʻakairo-maki COVID-19 toʻou, noʻo ki te kainga ma te tāniuniu atu i te Healthline tutaki-kore i runga i te numero 0800 358 5453 me kore ra, i toʻou taote no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga. ʻAkamaʻara, kare e tutaki no te vāitoʻanga.

Me e manamanatā poʻitirere toʻou, taniuniu viviki i te numero 111.

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3 kia koe:

 • ʻAkamamao e 2-mita mei tetaʻi atu i vaʻo ake i te ngutuʻare, me kore ra, e 1-mita i te au ngāʻi ʻangaʻanga.
 • ʻAʻaonaʻia tetaʻi tāpoki mata me:
  • e 12, e tere atu, ōʻou mataʻiti, i roto i te au ngāʻi putuputuʻia e te tangata, mei te libraries, museums, e te shopping malls.
  • e tangata ʻāriki koe i te tangata ʻokoʻoko, i ko i te au ngāʻi ʻārikiʻanga tangata, me kore ra, te au ngāʻi putuputuʻia e te tangata.
  • engatā te ʻakamamaoʻanga (kare teia i te ʻakaueʻanga, māri ra, te tāmanako pakari ia atu nei).
 • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetaʻi mānga puka NZ COVID, no te āruʻanga me kore ra, te au tātāʻanga.
 • No‘o ki te kainga, me e maki koeʻ. Auraka e aere ki te ʻangaʻanga, me kore ra, ki te ʻāpiʻi. Auraka e tomo ki roto i te tangata.
 • Taniuniuʻia te Healthline, i te teateamamao i tetaʻi vāitoʻanga, me tei runga iākoe tetaʻi au ʻakairo-maki COVID-19. Me vāitoʻia koe no te COVID-19, noʻo ki te kainga i te ʻakatakake iākoe ʻuāʻorāi, kia ʻoki rava atu toʻou vāitoʻanga.
 • ʻAkatakake viviki iākoe ʻuāʻorāi me karangaʻia atu.
 • ʻOrei ma te tāmarō putuputu i toʻou rima.

Kimi maata atu no runga i te:

Toʻou punake

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3, te karanga nei te ture, kia noʻo koe ki roto i te punake o toʻou ngutuʻare, i te au tuātau kare koe i te ʻangaʻanga, me kore ra, i te ʻāpiʻi.

Ko te aronga e ʻāravei/ʻāmiri ana koe i te au rā tātakitaʻi, toʻou punake ngutuʻare. I raro ake i te ʻĀkamatakiteʻanga Turanga 3, tei roto katoa te aronga e noʻo ana ki roto i toʻou ngutuʻare, e te kōpū tangata, te aronga e noʻo ana ko ratou anake ua, me kore ra, te aronga ʻākono tangata. Tautā i te vaiʻoʻanga i toʻou punake kia meangiti ua.

Kare koe e ʻakatikaʻia i te pati atu i toʻou ai-taeake, e te kōpū tangata kare i roto i toʻou punake, kia aere atu ki toʻou ngutuʻare,

Te ʻārāveiʻanga taeake, e te kōpū tangata, i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3

Au putuputuʻanga

Ka akatikaʻia kia taeria ki te 10 tangata no te akaipoipoʻanga, tanumanga e te tuatau akapuma'ana'anga. Āruʻia te akaueʻanga i raro ake i te ture, no te akamamaoʻanga e te oraʻanga mā.

Kimiʻia tetaʻi atu, no runga i te au putuputuʻanga, i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3

Teretereʻanga e te nekenekeʻanga

Kua tākotingaʻia te nekenekeʻanga noʻou ʻuāʻorāi, e te pītiniti, i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3, e i rotopu i te au ngāʻi tei raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3, e tetaʻi atu au ngāʻi tei raro i te Turanga ʻĀkamatakiteʻanga. Ei tauturu teia i te tāpū i te totoʻaʻanga i te manumanu.

Ka ʻakatikaʻia tetaʻi teretereʻanga no tetaʻi au pītiniti, teia te ʻākaraʻanga, me e ʻangaʻanga ana koe na tetaʻi pītiniti, me kore ra turanga tauturu ʻAkamatakiteʻanga Turanga 4.

Ka ʻakatikaʻia tetaʻi teretereʻanga noʻou ʻuāʻorāi, teia te ʻākaraʻanga, no te rapakauʻanga, te au manatā tupu viviki, te ʻākono, me kore ra, te turu i tetaʻi tei tūʻia i te āka maki, me kore ra, ka mate, me kore ra, te tukutukuʻanga taime i te ʻākono tamariki. 

Me kua ʻakatikaʻia koe i te teretere, ʻakapāpū meitaki e, e ʻakairo tau taʻau.

Me kare te tumu i toʻou teretereʻanga i ʻākatikaʻia, ka rauka iākoe i te pati atu no tetaʻi ʻakatikaʻanga takake. Ka anoanoʻia taʻau patiʻanga, kia tau ki te ʻakaueʻanga tano.

Kimikimiʻia tetaʻi atu no runga i te teretereʻanga, nekenekeʻanga, e te ʻakatikaʻanga takake

ʻAkamātutuʻanga kopapa, e te tārekarekaʻanga

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3, ka ʻakatikaʻia koe anake ua, i te ʻakamātūtū kopapa i roto i toʻou tapere, me kore ra, ki roto i te aronga no roto i toʻou punake ngutuʻare.

Ko te noʻoʻanga ponuiʻau, e te vaitata ki te kainga, te mea puʻapinga rava atu. Aere ki ko i te pāka o toʻou tapere, me kore ra, ki taʻatai i toʻou tapere, ʻauraka ra, ki taʻau ngāʻi inangaro rava atu. Raveʻia te au mea kare e akatupu manamanatā, kia kore koe e anoano tauturu, me kore ra, rapakauʻanga.

Te tipōti e te tamataoraʻanga i raro ake i te ʻĀkamatakiteʻanga Turanga 3

Au Matatāpoki e te au tāpoki mata

E maʻata ua atu te au ngāʻi ka ʻaʻaoʻia te au tāpoki mata, pērā katoa, i runga i te au pereʻō ʻoire, te aereʻanga ki ko i te au ngāʻi rapakauʻanga, te au toa ʻoko kai, e tetaʻi ua atu au ngāʻi pututputu ia e te tangata.

Te aruaru katoa atu nei matou iākoe kia ʻaʻao i tetaʻi tapoki-mata, ma te ʻakamamao e 2 mita mei tetaʻi atu, me ʻakaruke koe i te ngutuʻare. I te tuātau tikāi te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga mei tetaʻi atu. Teia te ʻākaraʻanga, me tiki i te takeaways.

Kimiʻia tetaʻi atu no runga i te au taime, ka anoanoʻia koe kia ʻaʻao i tetaʻi tāpoki mata

Turu no runga i te kai, e te oraʻanga tangata

Me te manamanatā ra koe no runga i te moni, kai, no te oraʻanga meitaki o toʻou roro, e te kopapa, te vai ra paʻa te turu noʻou.

Pata ki konei no runga i te ʻakakitekiteʻanga, no runga i te turu no tetai ua atu

Pata ki konei no runga i te ʻakakitekiteʻanga, no runga i te turu no te au pītiniti

Turanga ‘Āpi‘i

Ka tuʻera te au Turanga ʻĀpiʻi Punanga, te au ʻāpiʻi punanga, te au ʻāpiʻi, e te au turanga ʻāpiʻi tuatoru, no te au tamariki tei raro ake i te 14 mataʻiti a te au metua, e te aronga ʻākono tangata tei ʻoki kopapa ki te ʻangaʻanga. It is safe for these children to be in school, and small bubbles of children and teachers will be set up. Ka ponuiāʻau teia au tamariki i te ʻāpiʻi, e ka ʻangaʻia tetaʻi au punake rikiriki no te tamariki, e te au puʻāpiʻi.

Au ngāʻi putuputuʻanga ʻoire tangata

Kua topiriʻia te au ngāʻi putuputuʻanga ʻoire tangata. Tei roto i teia, te au are-puka, te au are mou taonga, te au are teata, te au ngāʻi kaikai i roto i te au toa mamaʻata, te au ngāʻi akamatutuʻanga kopapa, te au ngāʻi paʻī vai, te au ngāʻi kangakanga no te tamariki, te au makete.

Kare teia i te tuātau ʻakamataʻanga i tetai au mea ʻōu, me kore ra, i te ʻakatuʻeraʻanga atu iākoe ʻuāʻorāi, me kore ra, i toʻou punake, ki tetai ua atu manatā. Ka rauka iākoe i te rave i te au mea tāmataora, e te manatā kore, i roto i toʻou tapere.

Au ngāʻi ʻangaʻanga e te au pītiniti

I raro ake i te ʻĀkamatakiteʻanga Turanga 3, kia ʻangaʻanga te katoatoa mei te kainga, me ka rauka. Kare taʻau pītiniti e ʻakatikaʻia kia tuʻera, me tei roto taʻau pītiniti i te au rāvenga piri vaitata. Ka ʻakatikaʻia tetaʻi atu au pītiniti kia ʻangaʻanga, māri ra, i raro ake i tetaʻi au kotingaʻanga. Tei roto i teia:

 • te ʻakamamaoʻanga
 • te ʻākonoʻanga mā atu
 • te tāmāʻanga putuputu, e te tāvairākauʻanga i te au papa e taʻangaʻangaʻia ana e te katoatoa
 • te au rāvenga ʻārāveiʻanga-kore no te ʻōtaʻanga, tikiʻanga, kaveʻanga, e te tutakiʻanga
 • te ʻakapāpūʻanga kia ʻaʻao te aronga ʻangaʻanga, te aronga ʻokoʻoko, e te au manuʻiri, i tetaʻi tāpoki mata me inangaroʻia. 

Kare e maʻata ana te au pītiniti, ka rauka i te ʻāriki aronga ʻokoʻoko, ki roto i ta ratou pītiniti kimiʻia atu, eaʻa teia au pītiniti. Kia rauka katoa i te au pītiniti i te rave i te au ʻakaueʻanga, no runga i te oraʻanga meitaki, e te turanga ponuiāʻau, kia vai ponuiāʻau te aronga ʻangaʻanga, e kia tau ki te ʻirinakiʻanga o te ʻangaʻanga. Te aruaruʻia nei te au pītiniti i te komakoma atu ki ta ratou aronga ʻangaʻanga, no runga i te au mea te ka ʻakatupu manatā, e te ʻakatanotanoʻanga i te reira.

Te rekōtiʻanga e ʻakaueʻia nei te au pītiniti, e te au turanga ʻangaʻanga, kia rave

Kia rauka i raro ake i te ture, i tetaʻi au pītiniti, e te aronga ʻakaʻaere i te au ʻakakoroʻanga mamaʻata, i te rāvenga rekōtiʻanga, i toʻou tomoʻanga atu. Ka ʻinangaroʻia, kia tere atu i te ʻokotaʻi rāvenga rekōtiʻanga i toʻou tomoʻanga atu, no ratou tikāi, kare e rauka i te iʻo, i te QR codes.

Tei roto i teia, te au cafes, restaurants, bars, casinos, concerts, aged care, healthcare facilities (ʻauraka te aronga maki), barbers, exercise facilities, nightclubs, libraries, courts, local, e te central government agencies, e te social services providers with customer service counters.

Te au rāvenga rekōtiʻanga i toʻou tomoʻanga atu: 

 • patiʻanga i te tangata, kia iʻo, na roto i te taʻangaʻangaʻanga i te NZ COVID Tracer app
 • tātāʻanga rima i te turanga o taʻau aronga ʻokoʻoko, e te au manuʻiri
 • ʻōrongaʻanga i te pēpa, kia ʻakakī te aronga ʻokoʻoko, e te au manuʻiri, i to ratou turanga, ma te tuku atu ki roto i tetaʻi piʻa 
 • taʻangaʻangaʻanga i taʻau rāvenga rekōtiʻanga e raveʻia nei, mei te swipe-card, no te tomo ki roto, me kore ra, te ʻakatinamouʻanga tuātau.

Ka anoanoʻia te au pītiniti kia ʻakaāri ua atu rāi i tetaʻi poster QR code, noātu, me kare e inangaroʻia no te koʻikoʻiʻanga i te au turanga o te aronga ʻokoʻoko.

E ʻākakitekiteʻanga muna ki tetaʻi ua atu, tona ʻuāʻorāi turanga. Ka anoanoʻia, kia koʻikoʻiʻia ratou, kia taʻangaʻangaʻia, kia ʻākono meitaki ia, kia ʻakakiteʻia ki vaʻo, e kia ʻakakoreʻia i raro ake i te turanga ponuiāʻau, e te piri meitaki, kia tau ki te Privacy Act 2020. 

Ka inangaroʻia te au rāvenga rekōtiʻanga ke atu, kia ʻākono meitaki ia, kia ponuiāʻau, e kia piri meitaki.

Pata ki konei, no te ʻakakitekiteʻanga no runga i te ʻākonoʻanga i te au rekōti, e te āruʻanga i te piriʻanga vaitata, no te au pītiniti.

Te au turanga manatā poʻitirere, i raro ake i te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga katoatoa

Ka ʻangaʻanga, te au turanga manatā poʻitirere, i raro ake i te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga katoatoa

Me e manatā poʻitirere tetaʻi, āruʻia te au aratakiʻanga tei mātauʻia no te tuātau manatā poʻitirere, me kore ra, te aratakiʻanga mei ko i te au ʻakaʻaere o te turanga manatā poʻitirere. Kia na mua toʻou turanga ponuiāʻau.

Me ponuiāʻau koe, raveʻia te au rāvenga pāruru i te totoʻaʻanga i te COVID-19, mei te ʻakamamaoʻanga, me kore ra, te ʻaʻaoʻanga i tetaʻi tāpoki mata.

Me e ʻapinga tetaʻi ka tāmate i toʻou oraʻanga, me kore ra, ka ʻakakino i toʻou kainga, taniuniuʻia te numero 111 no te ʻAkavā, Te aʻi, me kore ra, te Ambulance.

Ka ʻakapeʻea i roto i te tuātau manatā poʻitirere

Last updated: