Te oraʻanga i raro ake i te turanga 2 | Living at Level 2

Me e mare/ūpē/ainīnī te mimiti, me kore ra, e au ʻakairo-maki COVID-19 toʻou, noʻo ki te kainga ma te tāniuniu atu i te Healthline tutaki-kore i runga i te numero 0800 358 5453 me kore ra, i toʻou taote no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga. ʻAkamaʻara, kare e tutaki no te vāitoʻanga.

Me e manamanatā poʻitirere toʻou, taniuniu viviki i te numero 111.

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2 rave koe i te:

 • ʻAkamamao e 2-mita mei tetaʻi atu i vaʻo ake i te ngutuʻare, me kore ra, e 1-mita i te au ngāʻi ʻangaʻanga.
 • ʻAʻaonaʻia tetaʻi tāpoki mata me:
  • e 12, e tere atu, ōʻou mataʻiti, i roto i te au ngāʻi putuputuʻia e te tangata, mei te libraries, museums, e te shopping malls.
  • e tangata ʻāriki koe i te tangata ʻokoʻoko, i ko i te au ngāʻi ʻārikiʻanga tangata, me kore ra, te au ngāʻi putuputuʻia e te tangata.
  • engatā te ʻakamamaoʻanga (kare teia i te ʻakaueʻanga, māri ra, te tāmanako pakari ia atu nei).
 • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetaʻi mānga puka NZ COVID, no te āruʻanga me kore ra, te au tātāʻanga.
 • No‘o ki te kainga, me e maki koeʻ. Auraka e aere ki te ʻangaʻanga, me kore ra, ki te ʻāpiʻi. Auraka e tomo ki roto i te tangata.
 • Taniuniuʻia te Healthline, i te teateamamao i tetaʻi vāitoʻanga, me tei runga iākoe tetaʻi au ʻakairo-maki COVID-19. Me vāitoʻia koe no te COVID-19, noʻo ki te kainga i te ʻakatakake iākoe ʻuāʻorāi, kia ʻoki rava atu toʻou vāitoʻanga.
 • ʻAkatakake viviki iākoe ʻuāʻorāi me karangaʻia atu.
 • ʻŌrei ma te tāmarō putuputu i toʻou rima.

Kimi maʻata atu no runga i te:

Au putuputuʻanga

Ka ʻakatikaʻia te au putuputuʻanga, te au ʻakakoroʻanga mamaʻata, e te au ngāʻi putuputuʻanga kia taeria ki te:

 • 100 tangata ki roto i tetaʻi ngāʻi tei ʻakakenaʻia i roto, e
 • 100 tangata ki roto i tetaʻi ngāʻi tei ʻakakenaʻia i vaʻo.

Tei raro ake te au ʻakakoroʻanga pouroa i teia kotingaʻanga, pērā katoa te au ʻakaipoipoʻanga, te au tanuʻanga mate, e te ʻāpare, te au ʻākonoʻanga pure, te au tārekareka tipōti o te ʻoire, e te au rāvenga tamataora, te au putuputuʻanga kōpū tangata, e te au ʻakakoroʻanga kare e na te katoatoa.

Ko te ngāʻi e karangaʻia nei e, e ngāʻi tei ʻakairoʻia, tetaʻi ngāʻi okotaʻi tei roto, me kore ra, tei vaʻo, tei kotingaʻia mei tetaʻi atu au ngāʻi.

Me kua tere atu i te 1, ngāʻi tei ʻakairoʻia, kare i reira te tangata e ʻakatikaʻia, i te tomo atu mei tetaʻi ngāʻi ki tetaʻi. Tei roto katoa i teia, te tomoʻanga ki roto, te akarukeʻanga, me kore ra, te aereʻanga ki ko i te ʻare-meangiti.

Kare te aronga ʻangaʻanga o te reira ʻakakoroʻanga, e tārēʻia ki roto i te kotingaʻanga, o te putuputuʻanga i roto, e, i vaʻo.

Me e pupu tangata taʻau, i roto i te ngāʻi tei ʻakairoʻia i roto, e i te ngāʻi tei ʻakairoʻia i vaʻo, ka anoanoʻia koe, i te ʻakapāpū kia kore nga pupu tangata e rua, e kāʻiro i tetaʻi ua atu tuātau. Ko te ʻāiteʻanga i teia i reira, ko te akapāpūʻanga e, e tomoʻanga ke atu, no te au ngāʻi e taʻangaʻangaʻia ra e te katoatoa, — teia te ʻākaraʻanga, te au are-meangiti, me kore ra, te au papa e taʻangaʻangaʻia ana, no te ʻōta, me kore ra, tutaki.

Kimiʻia tetaʻi atu, no runga i te au putuputuʻanga, i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2

Teretereʻanga e te nekenekeʻanga

Me e maki koe, noʻo ki te kainga. Me te meitaki ra koe, ka rauka iākoe i te teretere i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2, pērā katoa, ki tetaʻi atu vaka, tei raro i te ʻĀkamatakiteʻanga Turanga 2. ʻAkapāpū kia rave ponuiāʻauʻia.

Ka kotinga pakari ia te teretereʻanga ki tetaʻi tua i te kena i te tuātau o te Turanga ʻAkamatakiteʻanga. Ei tauturu teia i te tāpū i te totoʻaʻanga i te manumanu. Ka ʻakatika ua ia rāi koe i te teretere atu ki tetaʻi tua o te kena i te tuātau o teTuranga ʻĀkamatakiteʻanga, me ka ʻakatikaʻia no taua teretereʻanga.

Ka ʻakatikaʻia tetaʻi teretereʻanga no te pītiniti. Ka ʻakatikaʻia tetaʻi teretereʻanga noʻou ʻuāʻorāi, teia te ʻākaraʻanga, no te rapakauʻanga, te au manatā tupu viviki, te ʻākono, me kore ra, te turu i tetaʻi tei tūʻia i te āka maki, me kore ra, ka mate, me kore ra, te tukutukuʻanga taime i te ʻākono tamariki. 

Me kua ʻakatikaʻia koe i te teretere ki tetaʻi tua o tetaʻi kena, ʻakapāpū meitaki e, e ʻakairo taʻau te ka ʻārikiʻia.

Me kare te tumu i toʻou teretereʻanga ki tetaʻi tua o te kena i ʻākatikaʻia, ka rauka iākoe i te pati atu no tetaʻi ʻakatikaʻanga takake. Ka anoanoʻia taʻau patiʻanga, kia tau ki te ʻakaueʻanga tano.

Kimikimiʻia tetaʻi atu no runga i te teretereʻanga, nekenekeʻanga, e te ʻakatikaʻanga takake

ʻAkamātutuʻanga kopapa e te tārekarekaʻanga

I raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2, ka ʻakatikaʻia koe i te rave i tāʻau tārekareka tipōti, e te au rāvenga tamataora, me ka rauka iākoe i te rave i raro ake i te turanga ponuiāʻau. Māri ra, me e maki koe, noʻo ki te kainga. 

Ka rauka iākoe i te rave i te au tārekarekaʻanga mei te:

 • ʻāʻaereʻanga, ʻakaʻoroʻoro pātikara, e te pupuʻi manu i runga i te enua o te ʻoire
 • pāʻī vai i ko i te ngāʻi pāʻiʻanga vai o te ʻoire, māri ra, e au kotingaʻanga rāi tetaʻi
 • aereʻanga ki ko i te ngāʻi ʻakamātūtūʻanga kopapa, māri ra, e au kotingaʻanga rāi tetaʻi
 • ʻakaʻoroʻoroʻanga poti, e te au tipōti matīni i runga i te vai/moana.

Kia āru katoa te tipōti, e te au tāmataoraʻanga, i te au aratakiʻanga no runga i te au putuputuʻanga, e te tātāʻanga tiānara.

E ngatā te ʻakamātūtūʻanga kopapa, e te tipōti, me te ʻaʻao tāpoki mata ra tetaʻi, no reira, kare e anoanoʻia te tāpoki mata no te reira.

Ka anoanoʻia te katoatoa, kia ʻakamamao e 2 mita mei tetaʻi atu, i roto i te au ngāʻi ʻakamātūtūʻanga kopapa, ko te ʻāiteʻanga i teia i reira, ka tākotingaʻia te numero o te tangata, te ka ʻakatikaʻia ki roto.

Me ʻakamātūtū kopapa i te ngāʻi putuputu ia e te tangata, ʻakamamao atu e 2 mita, mei te aronga kare koe i mātau, me ka rauka.

Au Matatāpoki e te au tāpoki mata

E maʻata ua atu te au ngāʻi ka ʻaʻaoʻia te au tāpoki mata, pērā katoa, i runga i te au pereʻō ʻoire, te aereʻanga ki ko i te au ngāʻi rapakauʻanga, te au toa ʻoko kai, e tetaʻi ua atu au ngāʻi pututputu ia e te tangata.

Te aruaru katoa atu nei matou iākoe kia ʻaʻao i tetaʻi tapoki-mata, ma te ʻakamamao e 2 mita mei tetaʻi atu, me ʻakaruke koe i te ngutuʻare. I te tuātau tikāi te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga mei tetaʻi atu. Teia te ʻākaraʻanga, me tiki i te takeaways.

Kimiʻia tetaʻi atu no runga i te au taime, ka anoanoʻia koe kia ʻaʻao i tetaʻi tāpoki mata

Turu no runga i te kai, e te oraʻanga tangata

Me te manamanatā ra koe no runga i te moni, kai, no te oraʻanga meitaki o toʻou roro, e te kopapa, te vai ra paʻa te turu noʻou.

Pata ki konei no runga i te ʻakakitekiteʻanga, no runga i te turu no tetaʻi ua atu

Pata ki konei no runga i te ʻakakitekiteʻanga, no runga i te turu no te au pītiniti

Turanga ‘Āpi‘i

Ka tuʻera te au Turanga ʻĀpiʻi Punanga, te au ʻāpiʻi punanga, te au ʻāpiʻi, e te au turanga ʻāpiʻi tuatoru, no te au pupu mataʻiti katoatoa.

E turanga pōnuiāʻau to te tamariki i te ʻāpiʻi.

Kia noʻo te tamariki, me kore ra, te māpū tamariki ki te kainga me:

 • kare ratou e meitaki ana
 • e au ʻakairo-maki COVID-19 to ratou
 • te ʻakatakake ra ia ratou ʻuāʻorāi
 • te tiaki ra i te vāitoʻanga COVID-19 kia ʻoki mai

Te tāmanako pakari ia atu nei, kia ʻaʻao tāpoki mata te aronga e 12, e tere atu, te mataʻiti, i te ʻāpiʻi.

Au ngāʻi ʻangaʻanga, e te au pītiniti

Ka tuʻera te au ngāʻi pītiniti ki ta ratou aronga ʻangaʻanga, e te aronga ʻokoʻoko, me te tau ra ki te aratakiʻanga a te turanga rapakau.

Tei roto i te au aratakiʻanga a te Turanga rapakau:

 • te ʻakaāriʻanga i te NZ COVID Tracer app QR code poster, e tetaʻi atu rāvenga āruʻanga; e
 • raveʻanga i te oraʻanga mā, mei te ʻōreiʻanga rima, e te tāmāʻanga putuputu i te au papa, e
 • āruʻanga i te au aratakiʻanga no runga i te ʻakamamaoʻanga.

 Ka ʻakatikaʻia kia ʻangaʻanga, te au turanga te ʻōronga ra i ta ratou kimiʻanga rāvenga, ki roto i te ngāʻi o te tangata ʻokoʻoko (teia te ʻākaraʻanga, to ratou ʻuāʻorāi ngutuʻare) e te au turanga piri vaitata (teia te ʻākaraʻanga, beauticians, e te hairdressers) me te āru ra ratou i te au aratakiʻanga, a te turanga rapakau. Kia ʻaʻao tetaʻi ua atu e ʻangaʻanga ana ki roto i te turanga piri vaitata, i tetaʻi tāpoki mata.

Me kare tetaʻi ua atu ngāʻi ʻangaʻanga, e rave i teia au aratakiʻanga, kare e ʻakatikaʻia kia ʻangaʻanga.

Te aruaruʻia nei te au pītiniti katoatoa i te kimi rāvenga no runga i te raveʻanga i ta ratou ʻangaʻanga, ma te komakoma atu ki ta ratou aronga ʻangaʻanga, no runga i te au mea te ka ʻakatupu manatā, e te ʻakatanotanoʻanga i te reira.

Kia rauka katoa i te au pītiniti i te rave i te au ʻakaueʻanga, no runga i te oraʻanga meitaki, e te turanga ponuiāʻau, kia vai ponuiāʻau te aronga ʻangaʻanga, e kia tau ki te ʻirinakiʻanga o te ʻangaʻanga.

Te rekōtiʻanga e ʻakaueʻia nei te au pītiniti, e te au turanga ʻangaʻanga, kia rave

Kia rauka i raro ake i te ture, i tetaʻi au pītiniti, e te aronga ʻakaʻaere i te au ʻakakoroʻanga mamaʻata, i te rāvenga rekōtiʻanga, i toʻou tomoʻanga atu. Ka ʻinangaroʻia, kia tere atu i te ʻokotaʻi rāvenga rekōtiʻanga i toʻou tomoʻanga atu, no ratou tikāi, kare e rauka i te iʻo, i te QR codes.

Tei roto i teia, te au cafes, restaurants, bars, casinos, concerts, aged care, healthcare facilities (ʻauraka te aronga maki), barbers, exercise facilities, nightclubs, libraries, courts, local, e te central government agencies, e te social services providers with customer service counters.

Te au rāvenga rekōtiʻanga i toʻou tomoʻanga atu: 

 • patiʻanga i te tangata, kia iʻo, na roto i te taʻangaʻangaʻanga i te NZ COVID Tracer app
 • tātāʻanga rima i te turanga o taʻau aronga ʻokoʻoko, e te au manuʻiri
 • ʻōrongaʻanga i te pēpa, kia ʻakakī te aronga ʻokoʻoko, e te au manuʻiri, i to ratou turanga, ma te tuku atu ki roto i tetaʻi piʻa 
 • taʻangaʻangaʻanga i taʻau rāvenga rekōtiʻanga e raveʻia nei, mei te swipe-card, no te tomo ki roto, me kore ra, te ʻakatinamouʻanga tuātau.

Ka anoanoʻia te au pītiniti kia ʻakaāri ua atu rāi i tetaʻi poster QR code, noātu, me kare e inangaroʻia no te koʻikoʻiʻanga i te au turanga o te aronga ʻokoʻoko.

E ʻākakitekiteʻanga muna ki tetaʻi ua atu, tona ʻuāʻorāi turanga. Ka anoanoʻia, kia koʻikoʻiʻia ratou, kia taʻangaʻangaʻia, kia ʻākono meitaki ia, kia ʻakakiteʻia ki vaʻo, e kia ʻakakoreʻia i raro ake i te turanga ponuiāʻau, e te piri meitaki, kia tau ki te Privacy Act 2020. 

Ka inangaroʻia te au rāvenga rekōtiʻanga ke atu, kia ʻākono meitaki ia, kia ponuiāʻau, e kia piri meitaki.

Pata ki konei, no te ʻakakitekiteʻanga no runga i te ʻākonoʻanga i te au rekōti, e te āruʻanga i te piriʻanga vaitata, no te au pītiniti

Te au turanga manatā poʻitirere, i raro ake i te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga katoatoa

Ka ʻangaʻanga, te au turanga manatā poʻitirere, i raro ake i te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga katoatoa

Me e manatā poʻitirere tetaʻi, āruʻia te au aratakiʻanga tei mātauʻia no te tuātau manatā poʻitirere, me kore ra, te aratakiʻanga mei ko i te au ʻakaʻaere o te turanga manatā poʻitirere. Kia na mua toʻou turanga ponuiāʻau.

Me ponuiāʻau koe, raveʻia te au rāvenga pāruru i te totoʻaʻanga i te COVID-19, mei te ʻakamamaoʻanga, me kore ra, te ʻaʻaoʻanga i tetaʻi tāpoki mata.

Me e ʻapinga tetaʻi ka tāmate i toʻou oraʻanga, me kore ra, ka ʻakakino i toʻou kainga, taniuniuʻia te numero 111 no te ʻAkavā, Te aʻi, me kore ra, te Ambulance.

Ka ʻakapeʻea i roto i te tuātau manatā poʻitirere

Last updated: