Vāitoʻanga | Testing

Me e mare/ūpē/ainīnī te mimiti, me kore ra, e ʻakairo-maki mei te flu rāi toʻou, noʻo ki te kainga ma te tāniuniu atu i te Healthline tutaki-kore i runga i te numero 0800 358 5453 me kore ra, i toʻou taote no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga. ʻAkamaʻara, kare e tutaki no te vāitoʻanga.

E mea puʻapinga rava atu kia kitenaʻia teia manumanu i tetai ua atu ngāʻi i roto i te oire. Ko te ʻaiteʻanga i reira, te pati nei matou i tetai ua atu e ʻakairo-maki COVID-19 tōna kia vāitoʻia, noātu e, e turanga Aotearoa toʻou, e tangata noʻo poto te tuātau, me kore ra e manuʻiri.

Kare e tutaki no te vāitoʻanga e te ʻākonoʻanga i te COVID-19, e te vai nei no te katoatoa i roto ia Aotearoa, pērā katoa te aronga kare o ratou visa.

Kare taʻau ka ʻakakite mai e ʻōrongaʻia atu ki te Immigration New Zealand, noātu me oki mai toʻou vāitoʻanga e, kua tuʻia koe.

Kare e inangaroʻia toʻou numero National Health Index (NHI) me kore ra, i te ʻakaāri i tetai ID no te vāitoʻanga. Ka anoanoʻia koe kia ʻōronga mai i toʻou turanga no te komakomaʻanga, kia rauka ia matou i te akakite atu me oki mai toʻou vāitoʻanga.

Te ngāʻi ka vāitoʻia koe

Te tauī putuputu ia nei te au ngāʻi vāitoʻanga. Tei ko i te District Health Boards e te Public Health Units te ngāʻi meitaki rava atu no te kimi ngāʻi vāitoʻanga.

Ka kitenaʻia teia au ʻakakitekiteʻanga ki konei

Te Ika a Māui

Te Waipounamu

Ka ʻakapēʻea te vāitoʻanga

Me te anoano ra koe kia vāitoʻia koe no te COVID-19, ka ʻapainaʻia tetai ʻākaraʻanga no roto ia koe.

E maʻata te au ravenga no te kiritiʻanga i tetai ʻākaraʻanga. Ko te nanao i tetai mānga māʻūʻū i muri i te putangiʻu te ravenga e rave putuputuʻia ana. Mei te cotton-bud meangiti ua rāi te swab, māri ra, e roroa ake te rakau.

Ka ʻapainaʻia te ʻākaraʻanga ki tetai lab kia ʻākara meitaki ia. Ka roa paʻa te tuātau e rauka mai ei te vāitoʻanga.

Ka ʻakakiteʻia atu kia koe, e ʻāʻea e rauka mai ei e, e ka ʻakapēʻea me ʻakakiteʻia atu toʻou vāitoʻanga, i te tuātau e vāitoʻia ana koe. Ka ʻakakiteʻia atu toʻou vāitoʻanga, noātu e kua tuʻia koe, me kore ra, kare i tuʻia.

Me kua vāitoʻia koe, āruʻia te aratakiʻanga tei ʻōrongaʻia atu no runga i te mea tau no te tuātau ki mua.

Ka ʻakapēʻea me kua tuʻia koe

Me kua tuʻia koe ka tāniuniu atu tetai tangata rapakau ia koe no te ʻuriʻuriʻanga manako no runga i toʻou turanga, pēra katoa: 

  • te roa o te tuātau ka anoanoʻia koe kia ʻakamamao 
  • te ʻakapapaʻanga no te ʻakamamaoʻanga noʻou e toʻou ngutuʻare tangata au turanga no te komakomaʻanga 
  • te au tangata katoatoa koi piri vaitata ana koe.

Ka patiʻia atu koe kia noʻo ki roto i tetai ngāʻi a te kavamani, ia koe e maki ra. Na teia e ʻakamāmā mai i te turu i te au kopu tangata ma te akatopa mai i te totoʻaʻanga i te manumanu. Ka tauturu ei koʻu i toʻou kopu tangata e te oire tangata kia vai pōnuiāʻau mei te COVID-19.

Me tuʻia tetai tamaiti, me kore ra, to ratou metua, me kore ra, te tangata tiaki i te COVID-19, e ka anoanoʻia kia ʻakamamao, ka ʻangaʻanga matou i te ʻakapāpu kia noʻo pōnuiāʻau te tamariki i raro ake i te ʻakonoʻanga a to ratou metua, me kore ra, i te tangata tiaki.

Last updated: