Turu no tetai ua atu, e te au kōpu tangata | Support for individuals and families

ʻAkakitekiteʻanga no runga i te turanga moni, e te oraʻanga meitaki, i roto i te tuātau o te maki COVID-19.

Oraʻanga meitaki no te manako

Me kare e maranga ana iā koe, e mea pu'apinga kia komakoma atu ki tetaʻi o te rapakauʻanga maki.

Te ʻākonoʻanga i toʻou oraʻanga manako kia meitaki

E maʻata te au rāvenga ka rauka ia tatou pouroa i te rave, i te ʻakamātūtū atu i to tatou oraʻanga manako kia meitaki, pērā katoa to ratou tei ʻakaperepereʻia e tatou:

  • Noʻoʻanga piri-vaitata ki roto i to tatou au taeake e te kōpū tangata — e mea puʻapinga teia no to tatou oraʻanga kia meitaki, e te turanga pōnuiāʻau, kia māmā mai te manamanatā, e te taitaiā.
  • ʻAkarongo ki toʻou ngakau — ʻauraka e ʻakamā, te meitaki ua ra, me ngaro te manako, te manamanatā, te taitaiā, e te mātakutaku. Noʻo mārie, ma te ʻakarongo, e te āru, i toʻou ngakau.
  • Raveʻia taʻau i mātau — tāmataʻia te tātuātauʻanga i te au mea i roto i toʻou oraʻanga, ma te tautā i te ʻakatopa mai i te au mea taukore tei mātauʻia, mei te kaikai me kare e matepongi ana, te kai-kava, te kai-ʻavaʻava, me kore ra, te kai ʻavaʻava-uira.
  • ʻĀkaraʻia atu tetai e inangaro tauturu ra — ka kite koe i te puʻapinga kia koe ʻuāorāi, e taʻau e tauturu ra, na roto i te tauturuʻanga atu ia ratou e noʻo taitaiā ra, me kore ra, te mananatā ra.
  • Tākotingaʻia toʻou tuātau i runga i te ʻātuitui roro uira — ʻākaraʻia te ʻātuitui karere ʻoire tangata, i tetai tuātau tei ʻakatinamouʻia, e tai, me kore ra, e rua taime i te rā.

Komakoma atu ki

Te vai nei te au terepōni-tauturu, te ʻoronga nei i te turu, te au ʻakakitekiteʻanga, e te tauturu, no tetai ua atu, e putakaʻiti nei i roto i te oraʻanga manako. Te tuʻera ua nei te au turanga tauturu katoatoa, no tetai 24 ora i te rā, e 7 rā i te epetoma.

Te terepōniʻ-tauturu no te oraʻanga manako kia meitaki

Au turanga tauturu, e te turu

Auraka e akamā i te pati tauturu. Ia tatou e anga‘anga taokotai nei na roto i teia, tena mai te aronga, e te au turanga tauturu iākoe. Teia te au rāvenga no te arataki, tauturu, me kore ra, no te turu iākoe me anoano‘ia. Me kare koe e tuatua Papa‘ā ana, pati‘ia atu no tetai ‘uri-reo, me taniuniu atu koe i te ma‘ata‘anga o te au tipatimani o te kavamani.

Last updated: