Tagalog

Advice in Tagalog | Payo sa Tagalog.

Advice and factsheets for Alert Level 2 | Payo at mga papel-kaalaman para sa Alert Level 2

Life at Alert Level 2 | Ang Buhay sa Level 2 [PDF, 100 KB]

Advice and factsheets for Alert Level 4 | Payo at mga papel-kaalaman para sa Alert Level 4

Level 4: Your stay at home plan | Antas 4: Ang iyong plano sa pananatili sa bahay [PDF, 1.5 MB]

Last modified: