Somali | Af-Soomaali

Advice in Somali | Talo Somaali ah.

Advice and factsheets for Alert Level 2 | Talao Xaashiyaha Xaqiiqda ee Digniinta Heerka 2

Life at Alert Level 2 | Nolosha xaga Heerka 2 [PDF, 100 KB]

Advice and factsheets for Alert Level 4 | Talao Xaashiyaha Xaqiiqda ee Digniinta Heerka 4

Level 4: Your stay at home plan | Heerka 4: Joogidaada qorshaha Guriga [PDF, 1.5 MB]

Last modified: