Farsi | فارسی

Advice in Farsi | توصیه‌ها به فارسی.

Advice and factsheets for Alert Level 3 | برگه‌های اطلاعات و توصیه‌های مربوط به سطح هشدار ۳

Alert Level 3 information | اطلاعات هشدار سطح ۳ [PDF, 268 KB]

Advice and factsheets for Alert Level 4 | برگه‌های اطلاعات و توصیه‌های مربوط به سطح هشدار ۴

Level 4: Your stay at home plan | سطح ۴: برنامهٔ شما برای ماندن در خانه [PDF, 1.5 MB]

Last modified: